Zonat e vlerës

Zonat e vlerës janë sipërfaqe gjeografike, në të cilat tregu lokal i pronës (për një kategori të caktuar të vlerës) konsiderohet të ketë karakteristika të ngjashme dhe nivel të ngjashëm  të vlerës së tregut.

Zonat e vlerës përcaktohen kur bëhet një vlerësim.

Ju mund të shihni zonat e vlerës në hartat tona të zonave të vlerës.

Copy link
Powered by Social Snap