Kur bëhet vlerësimi

Vlerësimi zakonisht bëhet çdo tre vite. Nëse një prone i nënshtrohet ndryshimeve, mund të bëhet një vlerësim më herët. Ekzistojnë dy lloje të vlerësimit, Vlerësimi i përgjithshëm dhe Vlerësimi plotësues.

Ky artikull spjegon se kur bëhet vlerësimi.

Kur bëhet vlerësimi (2:54 min)

Ekzistojnë dy lloje të ndryshme të vlerësimit:

  • Vlerësimi i përgjithshëm – për të gjitha pronat e një kategorie specifike
  • Vlerësimi plotësues – për pronat që i nënshtrohen ndryshimeve
Kjo figurë tregon se kur bëhen vlerësimi i përgjithshëm dhe vlerësimi plotësues. Vlerësimi i përgjithshëm bëhet për të marrë parasysh ndryshimet përgjatë kohës. Vlerësimi plotësues bëhet për të marrë parasysh ndryshimet në një pronë specifike.

Vlerësimi i përgjithshëm

Vlera e vlerësuar duhet të reflektoj vlerën e tregut. Për të marrë parasysh ndryshimet përgjatë kohës në vlerën e tregut, bëhet një vlerësim i përgjithshëm çdo 3 ose 5 vite.

Vlerësimi bëhet në baza të rregullta sipas një intervali specifik. Intervali është 3 vite për të gjitha kategoritë e pronës përveç kategorisë industriale.

Në një vlerësim të përgjithshëm, vlerësohen të gjitha pronat në një kategori specifike të pronës. Në këtë vlerësim përcaktohen Zonat e vlerës dhe nivelet e vlerës. Nivelet e vlerës tregojnë vlerën për metër katror brenda një zone specifike të vlerës.

Vlera e vlerësuar, e përcaktuar gjatë një vlerësimi të përgjithshëm, është e vlefshme deri në vlerësimin e përgjithshëm të radhës – përveç nëse prona pëson ndryshime. Kjo domethënë që për shumicën e pronave, vlera e vlerësuar do të jetë e vlefshme për tri vite.

Vlerësimi i përgjithshëm është planifikuar të bëhet si në vijim:

2018Të gjitha parcelat në të gjitha kategoritë e pronës
Objektet bujqësore
2019Parcelat dhe objektet rezidenciale
2020Parcelat dhe objektet komerciale
Parcelat dhe objektet industriale
2021Parcelat dhe objektet bujqësore
Pyjore
2022 Rezidenciale – të gjitha parcelat dhe objektet
…vlerësimet e ardhshme sipas intervaleve në ligj.

Vlerësimi plotësues

Për të marrë parasysh ndryshimet në një pronë specifike, mund të bëhet një vlerësim plotësues mes dy vlerësimeve të përgjithshme.

Në vlerësim plotësues vlerësohen vetëm pronat e reja dhe pronat të cilat i janë nënshtruar ndryshimeve. Vlerësimi plotësues do të bëhet secilin vit mes dy vlerësimeve të përgjithshme. Në vlerësim plotësues zbatohen të njëjtat nivele të vlerës sikur në vlerësimin e fundit të përgjithshëm.

Arsyet për vlerësim plotësues

Ndryshimet në një pronë mund të shpien në një vlerësim plotësues të pronës para se të ndodh vlerësimi në masë i radhës.

Arsye për një vlerësim plotësues mund të jenë si në vijim:

  • Pronë e re (për shembull ndarja ose bashkimi i një parcele, ndërtimi i një objekti të ri)
  • Ndryshimi i shfrytëzimit të pronës në fjalë
  • Zgjerimet që mund të ndikojnë në vlerë më shumë se 5,000 €
  • Përmirësime substanciale që ndikojnë në vlerë më shumë se 5,000 €
  • Investime të tjera që ndikojnë në vlerë më shumë se 5,000 €
  • Dëmtime në pronë që ndikojnë në vlerë më shumë se 5,000 €

Si tatimpagues përgjegjës, ju jeni të obliguar të raportoni ndryshimet përmes një forme për Vetë-deklarim.

Copy link
Powered by Social Snap