Vlerësimi

Këtu ju do të gjeni artikuj rreth vlerësimit. Ju mund të lexoni se si, kur dhe pse bëhet vlerësimi. Ju gjithashtu mund të lexoni rreth rezultateve të vlerësimit, si zonat e vlerës, nivelet e vlerës, vlera e vlerësuar dhe certifikata e vlerës së vlerësuar.

Si bëhet vlerësimi

Vlerësimi zakonisht bëhet për të gjitha pronat në një kategori specifike në të njëjtën kohë (vlerësim në masë). Normalisht përdoret metoda e shitblerjeve krahasuese.

Pse bëhet vlerësimi

Vlerësimi bëhet me synimin për të përcaktuar një vlerë të vlerësuar e cila reflekton vlerën e tregut. Vlera e vlerësuar kryesisht përdoret si bazë për tatimin në pronë.

Rezultati i vlerësimit

Rezultati i vlerësimit është përcaktimi i zonave të vlerës dhe niveleve të vlerës dhe llogaritja e një vlere të vlerësuar për secilën  pronë. Këtu mund të lexoni më shumë rreth asaj se si prezantohet rezultati.

Copy link
Powered by Social Snap