Kategorija e vrednosti

Sve imovine se svrstavaju u različite kategorije vrednosti na osnovu načina na koji se koristi imovina. Kategorija vrednosti održava trenutno korišćenje imovine. Ako menjate korišćenje, ovo trebate izveštavati u roku od 30 dana.

Sve imovine se svrstavaju u različite kategorije vrednosti na osnovu načina na koji se koristi imovina. Za parcele postoje 16 kategorija vrednosti i za objekte 23. Svaka kategorija vrednosti pripada jednoj od pet kategorija imovine. 

Kategorija vrednosti odražava trenutno korišćenje imovine. Ako promenite upotrebu imovine, morate to prijaviti Opštinskoj kancelariji za porez na imovinu u roku od 30 dana od promene upotrebe, ali najkasnije do 30. novembra u godini pre poreske godine Koristite obrazac samo-izjašnjavanja o promeni korisnika imovine

Sve parcele se klasifikuju u jednu od donjih kategorija vrednosti  od 2018 godine. Objekti će se svrstati u jednu od kategorija  ispod, kada se izvrši sveobuhvatna procena. Ovo će se raditi na sledeći način:

  • Za poljoprivredne objekte od 2018.
  • Za stambene objekte od 2019.
  • Za komercijalne objekte od 2020.

Kategorije vrednosti za utvrđene objekte u skladu sa starim pravnim okvirom poreza na imovinu koji su ovde dostupni.

Propisi klasifikacije

  • Klasifikacija se uglavnom zasniva na tome kako se imovina koristi
  • Ukoliko se aktuelno korišćenje ne može utvrditi, Kancelarija poreza na imovinu klasifikuje imovinu na osnovu planirane upotrebe.
  • Ako se ne može odrediti bilo koja stvarna ili planirana upotreba, objekat se klasifikuje kao porodična kuća, a parcela se klasifikuje kao parcela za porodičnu kuću.

Ako se jedna imovina koristi za više od jedne namene, ona se tretira na sledeći način:

  • Ako se površina za svaku svrhu lako može odrediti, imovina se deli na posebne jedinice različitih kategorija vrednosti.
  • Ako se površina za svaku svrhu ne može lako odrediti, imovina se klasifikuje na osnovu upotrebe njenog većeg dela.

Klasifikaciju vrše opštine. Međutim, prvu klasifikaciju parcela je uradilo Ministarstvo finansija, Odeljenje za porez na imovinu. Da biste videli kako je ovo učinjeno, pogledajte „Prvo klasifikaciju parcele”. Ako klasifikacija nije u skladu sa načinom na koji trenutno koristite parcelu, obratite se vašoj opštini da izvršite ispravke. Pročitajte više oko žalbi I zahteva za ispravki ovde.

Pravni naziv: član 8 Zakona br. 06 / L-005 o porezu na nepokretnu imovinu i članu 3 Administrativnog uputstva br. 03/2018 o metodologiji procene. 

Copy link
Powered by Social Snap