O računu

Od 2019. godine, svaka opština će dobiti samo jedan račun za porez na imovinu. Račun će biti poslat na adresu poreskog obveznika.

Račun poreza na imovinu će obuhvatiti sve imovine (parcele i objekte) koje posedujete ili ste vlasnik u određenoj opštini. Ako imate imovine u mnogim opštinama, dobićete račun od svake opštine. Molimo vas da proverite dali su obuhvaćene sve imovine na jedan račun. Ukoliko nisu-kontaktirajte vašu opštinu.

Svi računi će biti poslati na adresu poreskog obveznika, a ne na adresu svake imovine.

Pošto su sve imovine obuhvaćene u jedan račun, vi ćete morati da platite banci jednu proviziju.

U Vašoj adresi će biti poslato sledeće:

  • Aktuelnog računa koji je  u sažetku sa ukupnim iznosom za isplatu svih obuhvaćenih imovina  u računu.
  • Jedna   specifikacija procenjenog poreza za svaku jedinicu objekta ili parcele. Ova specifikacija pokazuje   primenjive odbitke, oporezivu vrednost, obračunat porez, primenjenu poresku stopu itd. za određenu jedinicu.

U ovoj specifikaciji ćete takođe videti bilo koji dug ili avansne uplate izvršene za tu određenu imovinu.

Ako želite više informacija, možete dobiti sledeće iz naše elektronske usluge  „Štampaj račun“ ili iz vaše opštine:

  • Sertifikat procenjene vrednosti za sve jedinice koje su procenjene 2018. god.  i kasnije.
  • Specifikaciju procenjene vrednosti za procenjene objekte na osnovu starog zakonodavstva ( za 2020. god. ovo važi za komercijalne i industrijske objekte).
  • Specifikaciju za dugove.

Ako je ukupan iznos plaćanja manji od 3 evra, neće se izdati račun.

Zakonska referenca: članovi 21 i 36 Zakona br. 06 / L-005 o porezu na nepokretnu imovinu.

Copy link
Powered by Social Snap