Obradive poljoprivredne parcele

U skladu sa zakonom, obradive poljoprivredne parcele biće oslobođene od poreza na imovinu.

Za sprovođenje ovog oslobađanja, zakon zahteva donošenje podzakonskog akta koji će se koristiti za identifikaciju obradivih poljoprivrednih parcela.

Pošto podzakonski akt nije izdat na vreme, Ministarstvo finansija odlučilo je da još ne uvodi porez na imovinu na poljoprivredu.

Pravna referenca: Član 10 Zakona br. 06 / L-005 o porezu na imovinu.

Copy link
Powered by Social Snap