Izuzeće od poreza na umanjenje vrednosti imovine

Porez na imovinu se odnosi na sve vlasnike ili posednike svih nepokretnih imovina osim:

  • Obradivo poljoprivredno zemljište
  • Određene institucije i organizacije

Obradivo poljoprivredno zemljište

Porez na imovinu se neće nametnuti jedinicama poljoprivrednih parcela koje se obrađuju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja definiše kriterijume za odlučivanje koje se parcele smatraju obradivim.

Zakonska referenca: član 10 Zakona br. 06 / L-005 o porezu na nepokretnu imovinu

Oslobođene organizacije i institucije

  • Javne institucije Republike Kosovo;
  • Organizacija Ujedinjenih nacija ili bilo koji njen organ, uključujući njegove specijalizovane agencije i misije;
  • Evropska unija ili njeni organi, uključujući svoje specijalizovane agencije i misije;
  • Multinacionalne snage Kosova;
  • Predstavnici i konzulati akreditovani od strane Republike Kosovo čija  se regulacija  vrši putem sporazuma o reciprocitetu između država, kancelarija za spoljne odnose,  vladinih agencija, međuvladinih organizacija ili stranih agencija koje pružaju humanitarnu pomoć, usluge rekonstrukcije, civilnu administraciju ili tehničku pomoć na Kosovu;
  • Nevladine organizacije sa statusom javne koristi u skladu sa važećim zakonima o slobodi udruživanja u nevladinim organizacijama;
  • Verske institucije čija se imovina drži i koristi za verske svrhe, dobrotvorne i socijalna zaštita, kao i za aktivnosti obrazovne ustanove za versko osoblje.

Poresko oslobođenje se ne primenjuje ako se imovina koristi za komercijalne aktivnosti ili kada nevladine organizacije ne koriste imovinu isključivo u svrhu javne koristi.

Zakonska referenca: član 10 Zakona br. 06 / L-005 o porezu na nepokretnu imovinu

Copy link
Powered by Social Snap