Poreza na zemljište

Od 2019. godine, vaš račun poreza na imovinu će uključiti i porez na parcele. Da bi se izbegla velika neočekivana povećanja poreza, oporezivanje zemljišta će se postepeno primenjivati.

Da bi se izbegla velika neočekivana povećanja poreza, oporezivanje zemljišta će se postepeno primenjivati…

Porez na zemljište uveden je 2019. godine za parcele u kategorijama šumskih, stambenih, komercijalnih i industrijskih imovina. Za poljoprivredne parcele uvođenje poreza na zemljište je odloženo u očekivanju identifikacije obradivih parcela jer će one biti oslobođene od poreza.

Porez će biti zasnovan na procenjenoj vrednosti parcele. Procenjena vrednost odražava tržišnu vrednost i određuje se kroz službenu sveobuhvatnu procenu.

Porez na zemljište primenjivati postepeno, kako bi se izbeglo neočekivano veliko povećanje poreza. Ovo će biti učinjeno putem opšteg popusta prilikom utvrđivanja oporezivog iznosa.

Poreske stope određuje Skupština opštine.

Referenca ligjore: Neni 7, 9, 21 dhe 36 i Ligjit Nr. 06/L-005 Për Tatimin e Pronës së Paluajts Pravna referenca: člani 7, 9, 21 i 36 Zakona br. 06 / L-005 o porezu na nepokretnu imovinu.

Copy link
Powered by Social Snap