Odgovorni poreski obveznik

Osoba koja poseduje imovinu je odgovorna za plaćanje poreza na imovinu. Odgovorni poreski obveznik se određuje na sledeći način:

  • Uglavnom, osoba koja je registrovana kao vlasnik imovine u Registru za prava nepokretne imovine Kosovske katastarske agencije odgovorna je za plaćanje poreza na imovinu koju poseduje.
  • Ako vlasnik umre ili se iz bilo kog razloga ne može utvrditi ili lokalizovati, zakonski vlasnik je obavezan da plati porez na imovinu.
  • Ako vlasnika ili pravnog posednika ne može odrediti ili nema pristup imovini, lice koje faktički  poseduje imovinu je odgovorno za plaćanje poreza na imovinu.

Za parcele sa objektima, aplikovalo je isti vlasnik / posednik  kao za za parcelu. To znači da ako posedujete neki predmet, smatrate se i poreskim obveznikom koji je odgovoran za parcelu na kojoj se nalazi objekat. Ako je ovo netačno ili ako je parcela netačna, molimo vas da kontaktirate vašu lokalnu poresku upravu.

Zakonska referencija : Član 6 zakona Br. 06/L-005 Za porez na nepokretnu imovinu.

Odgovorni poreski obveznik u posebnim slučajevima

Imovina sa dugovima se prenosi na novog vlasnika ili posednika

Vlasnik ili novi posednik je odgovoran za neplaćeni porez, novčane kazne i imovinske kamate. Ovo se ne primenjuje ako postoji konačna odluka nadležnog javnog organa koji navodi drugačije.

Poreski obveznik je umro

Ako je odgovorni poreski obveznik ili dužnik umro, naslednici su obavezni da plate porez, novčane kazne ili kamate koje su pripadale pokojnom licu.

Pravno lice je likvidirano

Ako je pravno lice likvidirano, likvidator ili zakonski zastupnik je dužan da plati porez, novčane kazne ili kamate.

Zakonska referenca: član 23 Zakona br. 06 / L-005 o porezu na nepokretnu imovinu

Copy link
Powered by Social Snap