Registrujte promene u svojoj imovini

Morate prijaviti sve promene korišćenja imovine. Takođe, morate prijaviti nadogradnju na imovini koja može uticati na procenjenu vrednost imovine za više od 5,000.00 €. Ako vaša imovina pretrpi oštećenje koje može uticati na procenjenu vrednost imovine za više od 5,000.00 € možete zahtevati dopunsku procenu.

U kancelariji za porez na imovinu sami morate prijaviti sledeće. Koristite jedan od obrazca za Samoprijavljivanje

Obrasci za samoproglašavanje moraju se podneti u roku od 30 dana od dana kada je izvršena promena / produženje, ali najkasnije do 30. novembra. Za one koji ih ne registruju na vreme. Novčana kazna.

Primeri promena koje treba samodeklarisati:

Proširenje kuće je primer promena koje se moraju samodeklarisati  u roku od 30 dana.
  • Ako imate njivu i na nju izgradite porodičnu kuću, kategorija vrednosti se treba izmeniti iz „njive“ u „parcela za porodičnu kuću”.
  • Ako imate stan i isti pretvorite u restoran, kategorija vrednosti će se promeniti iz apartman u restoran.
  • Ako imate jednospratnu porodičnu kuću i dodate drugi sprat, ova nadogradnja će uticati na površinu (m2) i vrednost kuće.

Odeljenje za porez na imovinu će napraviti dodatnu procenu ukoliko se očekuje da će promene promeniti vrednost imovine za više od 5,000.00 €.

Član 18.8 do 18.10 Zakona br. 06/L – 005 o porezu na nepokretnu imovinu

Copy link
Powered by Social Snap