Da li je nešto pogrešno? – Ispravite to!

Da biste bili sigurni da plaćate tačan porez i da biste izbegli kazne, morate proveriti vaše registrovane podatke, koji se odnose na vas i vašu imovinu i obratiti se svojoj opštini ako su neki od podataka netačni.

Registar poreza na imovinu sadrži informacije o vama i vašoj imovini. Proverom računa poreza na imovinu i sertifikata procenjene vrednosti možete videti koji su podaci registrovani.

Odeljenje za porez na imovinu i kancelarije za porez na imovinu opštine učinili su napore da pronađu i isprave očigledne netačnosti i zastarele informacije o klasifikaciji parcela. Uprkos tome, možda i dalje postoje parcele koje su pogrešno klasifikovane.

Proverite da li je sve tačno. Ako pronađete netačnosti, morate preduzeti mere kako biste izvršili ispravke.

U Opštinskoj kancelariji za porez na imovinu mogu se ispraviti sledeće informacije:

 • Odgovorni poreski obveznik
 • Kategorija vrednosti
 • Primarno boravište
 • Lokacija/ Zona vrednosti
 • Površina
 • Udeo
 • Adresa

Pročitajte više oko žalbi i zahteva za ispravke ovde.

Imajte na umu da za ispravke u Registru o pravima na nepokretnu imovinu morate kontaktirati Katastarsku agenciju Kosova (KAK) ili Opštinsku katastarsku kancelariju (OKK).

Odgovorni poreski obveznik

Odgovorni poreski obveznik je lice koje je 30. novembra u godini pre poreske godine:

 • Lice koje je registrovano kao vlasnik imovine u Registru o pravima na nepokretnu imovinu Katastarske agencije Kosova.
 • Ako je vlasnik umro ili iz nekog razloga ne može biti određen ili lociran, zakoniti posednik je odgovoran poreski obveznik.
 • Ako se vlasnik ili zakoniti posednik ne može utvrditi ili se može utvrditi, ali nema pristup njegovoj/njenoj imovini, lice koje zapravo poseduje imovinu je odgovorno za plaćanje poreza na imovinu.

Za parcele sa objektima, aplikovalo je isti vlasnik / posednik  kao za parcelu. To znači da ako posedujete neki objekat, smatrate se i poreskim obveznikom koji je odgovoran za parcelu na kojoj se nalazi objekat. Ako je ovo netačno, molimo vas da kontaktirate vašu kancelariju za porez na imovinu.

Član 6 Zakona br. 06/L – 005 o porezu na nepokretnu imovinu

Udeo

Udeo  pokazuje koliki je deo imovine koji posedujete ili je u vašem vlasništvu. Da biste pravilno oporezovali svoj deo imovine, važno je da je udeo pravilno registrovan. Ako ne, kontaktirajte vašu opštinsku kancelariju za porez na imovinu.

Kategorija vrednosti

Kategoriju vrednosti treba odrediti na osnovu stvarnog korišćenja imovine. Ako se imovina za više namena, namena najvećeg dela određuje kategoriju vrednosti. Ako kategorija vrednosti nije u skladu sa korišćenjem, morate se obratiti vašoj opštinskoj kancelariji za porez na imovinu.

Kategorizacija se uglavnom zasniva na zvaničnom korišćenju prema podacima Katastarske agencije Kosova (KAK) 30. novembra u godini pre poreske godine. Ako se korišćenje vaše imovine promenilo nakon što je KAK registrovao isto, morate ažurirati ove informacije.

Član 3.1 Administrativnog uputstva 03/2018 o metodologiji procene

Lokacija/Zona vrednosti

U nekoliko slučajeva lokacija jedne  parcele bez objekata je nepoznata. To znači da je parcela mogla biti postavljena na pogrešno mesto katastarske zone, a time i na pogrešnoj zoni vrednosti.

Ako je ovo slučaj sa vašom parcelom, obratite se opštinskoj kancelariji i zatražite ispravke.

Vi možete više pročitati oko toga kako proverite zonu vrednosti u tački 6 artikla. „Proverite vaš račun – osigurajte se da je sve tačno“.

Umanjenje na osnovu primarnog boravišta

Možete ostvariti umanjenje procenjene vrednosti objekta koji se koristi kao vaše primarno boravište. Da biste dobili umanjenje, morate registrovati svoj lični broj u registru poreza na imovinu.

Možete imati samo jedno primarno boravište na celom Kosovu. Ako imate više od jednog, to morate ispraviti u opštinskoj kancelariji za porez na imovinu u suprotnom rizikujete novčanu kaznu od 100 evra u svakoj opštini.

Površina

Registrovana površina se zasniva na informacijama iz Registra imovinskih prava Katastarske Agencije Kosova (za parcele) i u informacijama iz registra poreza na imovinu (za objekte). Ako registrovana površina nije u skladu sa stvarnom površinom parcele ili objekta, kontaktirajte vašu opštinsku kancelariju za porez na imovinu kako biste zahtevali ispravku.

 • Za objekte – Obratite se Vašoj opštinskoj kancelariji za porez na imovinu.
 • Za parcele – obratite se lokalnoj katastarskoj kancelariji.

Adresa poreskog obveznika

Račun se šalje na adresu poreskog obveznika. Obratite se vašoj opštinskoj kancelariji za porez na imovinu ako adresa na vašem računu nije tačna u bilo kom slučaju.

Copy link
Powered by Social Snap