Da li je nešto pogrešno? – Ispravite to!

Da biste bili sigurni da plaćate tačan porez i da izbegnete kazne, morate proveriti vaše registrovane podatke, koji se odnose na vas i vašu imovinu i obratiti se svojoj opštini ako su neki od podataka netačni.

Registar poreza na imovinu sadrži informacije o vama i vašoj imovini. Proverom računa poreza na imovinu i sertifikata procenjene vrednosti možete videti koji su podaci registrovani.Odeljenje za porez na imovinu (OPI) koristi najnovije dostupne informacije Kosovske agencije za katastar (KAK) u vezi vlasništva, područja i korišćenja parcela kao osnovu za registar poreza na imovinu.Odeljenje za porez na imovinu i kancelarije za porez na imovinu opštine učinili su napore da pronađu i isprave očigledne netačnosti i zastarele informacije o klasifikaciji parcela. Uprkos tome, možda i dalje postoje parcele koje su pogrešno klasifikovane.Proverite da li je sve tačno. Ako pronađete netačnosti, morate preduzeti mere kako biste izvršili ispravke. Sledeće se može ispraviti u

Opštinskoj kancelariji za porez na imovinu:

  • Odgovorni poreski obveznik
  • Kategorija vrednosti
  • Primarno boravište
  • Lokaciju/ Zona vrednosti
  • Površina

Pročitajte više oko žalbi I zahteva za ispravki ovde.

Imajte na umu da za ispravke u Registru o pravima na nepokretnu imovinu morate kontaktirati Katastarsku agenciju Kosova (KAK) ili Opštinsku katastarsku kancelariju (OKK).

Odgovorni poreski obveznik

Odgovorni poreski obveznik je lice koje je 30. novembra u godini pre poreske godine:

  • Pre svega osoba registrovana kao vlasnik imovine u Registru o pravima na nepokretnu imovinu Katastarske agencije Kosova.
  • Ako je vlasnik umro ili iz nekog razloga ne može biti određen ili lociran, zakoniti posednik je odgovoran poreski obveznik.
  • Ako se vlasnik ili zakoniti posednik ne može utvrditi ili se može utvrditi, ali nema pristup njegovoj/njenoj imovini, lice koje zapravo poseduje imovinu je odgovorno za plaćanje poreza na imovinu.

Za parcele sa objektima, aplikovalo je isti vlasnik / posednik  kao za za parcelu. To znači da ako posedujete neki predmet, smatrate se i poreskim obveznikom koji je odgovoran za parcelu na kojoj se nalazi objekat. Ako je ovo netačno ili ako je parcela netačna, molimo vas da kontaktirate vašu lokalnu poresku upravu

Član 6 Zakona br. 06/L – 005 o porezu na nepokretnu imovinu

Kategorija vrednosti

Kategoriju vrednosti treba odrediti na osnovu stvarnog korišćenja imovine. Ako se imovina za više namena, namena najvećeg dela određuje kategoriju vrednosti. Ako kategorija vrednosti nije u skladu sa korišćenjem, morate se obratiti vašoj opštinskoj kancelariji za porez na imovinu.

Kategorizacija se uglavnom zasniva na zvaničnom korišćenju prema podacima Katastarske agencije Kosova (KAK) 30. novembra u godini pre poreske godine. Ako se korišćenje vaše nekretnine promenilo nakon što je KAK registrovao isto, morate ažurirati ove informacije.

Član 3.1 Administrativnog uputstva 03/2018 o metodologiji procene

Lokaciju/Zona vrednosti

U nekoliko slučajeva lokacija jedne  parcele bez zgrada je nepoznata. To znači da je parcela mogla biti postavljena na pogrešno područje katastarske zone, a time i na pogrešnoj zoni vrednosti.

Ako je ovo slučaj sa vašom parcelom, obratite se opštinskoj kancelariji i zatražite ispravke.

Vi možete više pročitati oko toga kako proverite zonu vrednosti u tački 6 artikla. „Proverite vaš račun – osigurajte se o svemu što je tačno“.

Umanjenje na osnovu primarnog boravišta

Možete ostvariti umanjenje procenjene vrednosti objekta koji se koristi kao vaše primarno boravište. Da biste dobili umanjenje, morate registrovati svoj lični broj u registru poreza na imovinu.

Možete imati samo jedno primarno boravište na celom Kosovu. Ako imate više od jednog, to morate ispraviti u opštinskoj kancelariji za porez na imovinu u suprotnom rizikujete novčanu kaznu od 100 evra u svakoj opštini.

Površina

Registrovana površina se zasniva na informacijama iz Registra imovinskih prava Katastarske Agencije Kosova (za parcele) i u informacijama iz registra poreza na imovinu (za objekte). Ako registrovana površina nije u skladu sa stvarnom površinom parcele ili objekta, kontaktirajte vašu opštinsku kancelariju za porez na imovinu kako biste zahtevali ispravku.

  • Za objekte – Obratite se Vašoj opštinskoj kancelariji za porez na imovinu.
  • Za parcele – obratite se lokalnoj katastarskoj kancelariji.
Copy link
Powered by Social Snap