Iznos za plaćanje

Iznos za plaćanje  je jasno navedeno na računu. Ukupan iznos za plaćanje može se sastojati od različitih delova, kao što je:  obračunati porez,  dugovi,  kazne i kamate. Molimo Vas, zapamtite, da svako plačanje, prvo pokriva dugove.

Vaš račun sadrži različite delove koje morate da platite. Svako izvršeno plačanje , najpre, pokriva dugove. Pročitajte više oko ovde raspodele plačanja.

Vaš račun može sadržati sledeče iznose:

Ukupni procenjeni porez

Ovo je vaš udeo obračunatog poreza za tekuću poresku godinu, za sve obuhvaćene imovine naračunu. Ovaj iznos će biti isti bez obzira na to kada je račun štampan.

Molimo proverite da li su sve imovine (parcele i objekti) koje imate ili posedujete u opštini uključene na računu. Za imovine u drugim opštinama, dobićete još jedan račun od odgovarajuće opštine.

Porez za plačanje

Ovo je deo obračunatog poreza koji još nije istekao za plaćanje. Pre datuma plaćanja prve rate, ovaj iznos će biti obično isti kao total obračunatog poreza.

Nakon datuma za plaćanje, svaki iznos za plaćanje, koji je neplaćen, smatraće se dugom. Ovaj iznos biće prenet na dugovanja.

Ako datum plaćanja prve rate nije prošao, a iznos „Poreza za plaćanje“ niži od „Ukupnog obračunatog  poreza“, razlog za to može biti taj što imate pretplatu iz prethodnih godina. Ako je to slučaj, preporučujemo da se obratite vašoj Opštinkoj kancelariji za porez na imovinu kako biste dobili informacije koliko trebate platiti da biste izbjegli kamate i kazne. Pročitajte više

Dugovi

Ovo je ukupan iznos vašeg neisplaćenog  poreza, kazni i kamata. Može se sastojati od dva odvojena dela:

  • Neplaćeni porez, kazne i kamate  iz ranijih godina.
  • Neplaćeni porez, kazne i kamate za plaćanje ove godine( ako je račun štampan nakon datuma za plaćanje).

Pretplata

Pretplata je bilo koje plaćanje koje je izvršeno pre datuma plaćanja. Do pretplate može doći iz različitih razloga, na primer:

  • Platili ste više u prethodnoj godini
  • Imali ste koristi od Zakona za opraštanje duga.
  • Platili ste ratu u potpunosti ili delimično pre datuma za plaćanje.

Ako imate više u ovom polju, to znači da je vaša pretplata veća od ukupnog obračunatog poreza. Ako je ovo vaš slučaj, pročitatje ovde.

Ukupan iznos

Ukupan iznos za plaćanje je:  

+ Porez za plačanje
+ Dugovi
= Ukupno za plaćanje

Ukupan iznos za plaćanje je podeljen na tri dela sa različitim datumom za plaćanje. Oni su svi prikazani na ofarbanoj rubrici računa

  1. Prva rata: Polovina obračunatog poreza ove godine.
  2. Druga rata: Polovina obračunatog poreza ove godine.
  3. Dugovi: Svi porezi kojima je prošao rok za plaćanje i sve kazne i kamate do dana štampanja računa.
Od značaja! Ako vaša uplata ne pokriva ukupan iznos plaćanja (uključujući dugove), kazne i kamate će biti dodate. Pročitajte više o tome kako se isplate distribuiraju ovde.
Copy link
Powered by Social Snap