Fletushkat dhe broshurat

Lajme të shkurtra rreth tatimit në pronë

Kjo fletushkë do të ju jap një prezantim të shkurtër të informatave të rëndësishme se si të e menaxhoni tatimin tuaj online.


Lajmet për Tatimin në Pronë për vitin 2019

Kjo fletushkë do të ju jap një prezantim të shkurtë të lajmeve më të rëndësishme sa i përket tatimit në pronë për vitin 2019.


Vlerësimi i tokës për qëllime të tatimit në pronë

Kjo fletushkë ofron një përmbledhje të vlerësimit të tokës. Ju mund të lexoni pse, si dhe kur do të bëhet vlerësimi i tokës. Informatat bazohen në propozimin për një ligj të ri të tatimit në pronë.


Pjesa e pasme e faturës

Pjesa e pasme e faturës përmban informata mbi vjeljen e detyruar, si dhe ku të paguani dhe procedurat e ankimimit. Nëse nuk e keni marrë këtë me faturën tuaj, atë mund ta kontrolloni këtu.

Copy link
Powered by Social Snap