Publikimet

Këtu mund të gjeni të gjitha materialet e disponueshme të shtypura, si fletushka, raporte dhe udhëzime administrative. Këtu ju gjithashtu mund të gjeni video mbi tatimin në pronë dhe vlerësimin.

Fletushkat dhe broshurat

Këtu do të gjeni një përzgjedhje të fletushkave dhe broshurave rreth tatimit në pronë.

Videot

Shihni videot tona për të mësuar më shumë rreth vlerësimit dhe tatimit në pronë.

Raportet e vlerësimit të përgjithshëm

Për secilën komunë, hartohet një raport i vlerësimit të përgjithshëm pas kryerjes së një vlerësimi të përgjithshëm.

Më shumë faqe

Ligjore

Copy link
Powered by Social Snap