Si të paguani

Ju mund të paguani faturën tuaj në mënyra të ndryshme. Është e rëndësishme të dini që pagesa juaj mbulon së pari borxhet tuaja dhe së dyti tatimin e vlerësuar të këtij viti.

Mënyrat për të paguar

Ju mund të paguani tatimin tuaj në pronë në një prej mënyrave në vijim.

  • Në një bankë të licensuar nga Banka Qëndrore e Kosovës
  • E-banking
  • Në Zyrë Postare apo institucione tjera të licensuara
  • Në komunë për shuma deri në 10 €

Nëse jetoni jashtë vendit, ju keni alternativa të ndryshme për të paguar tatimin e pronës tuaj. Ju mund të lexoni më shumë këtu.

Shpërndarja e pagesës

Nëse fatura juaj përmban më shumë se një njësi, pagesa juaj do të shpërndahet proporcionalisht në njësitë e ndryshme.

Për secilën njësi, pagesa juaj do të shpërndahet në mënyrën në vijim:

  1. Borxhe ¹
  2. Tatimi i vitit aktual, gjobat dhe interesi

Kjo domethënë që nëse bëni një pagesë e cila nuk mbulon si borxhet nga vitet e mëhershme ashtu edhe tatimin e vlerësuar për këtë vit për të gjitha njësitë tuaja, ju do të duhet të paguani një gjobë për pagesë të vonuar këtë vit!

Shembull: Pagesa nuk mbulon edhe tatimin edhe borxhet

Supozimet

Afati për pagesë kësti i parë: 30 Prill
Gjoba: 10% e tatimit të papaguar
Interesi: 0.65% e tatimit të papaguar për muaj

Dukagjini e ka marrë faturën me infomatat në vijim:
Kësti i parë: 20 €
Kësti i dytë: 20 €
Borxhet: 10 €

Ai paguan 20 € më 30 Prill.
Pagesa do të shpërndahet në mënyrën në vijim:

Shuma për t’u paguarShuma e paguarPapaguar
Borxhet10 €10 € 0 €
Kësti i parë20 € 10 € 10 €

Pasiqë kësti i parë nuk është paguar plotësisht, Dukagjini do të duhet të paguaj si në vijim:

Gjobë 10% = 1 €
Interesi 0.65% = 6.5 cent për secilin muaj të vonesës së pagesës.

¹ Nëse keni borxhe nga disa vite, Pagesa do të shpërndahet në borxhe në mënyrë kronologjike. Kjo domethënë që pagesa së pari shpërndahet tek borxhet më të vjetra.