Si të paguani

Ju mund të paguani faturën tuaj në mënyra të ndryshme. Është e rëndësishme të dini që pagesa juaj mbulon së pari borxhet tuaja dhe së dyti tatimin e vlerësuar të këtij viti.

Mënyrat për të paguar

Ju mund të paguani tatimin tuaj në pronë në një prej mënyrave në vijim:

  • Në një bankë të licensuar nga Banka Qëndrore e Kosovës;
  • E-banking;
  • Në Zyrë Postare apo institucione tjera të licensuara;
  • Në komunë për shuma deri në 10 €.

Nëse jetoni jashtë vendit, ju keni alternativa të ndryshme për të paguar tatimin e pronës tuaj. Ju mund të lexoni më shumë këtu.

Shpërndarja e pagesës

Nëse fatura juaj përmban më shumë se një njësi, pagesa juaj do të shpërndahet proporcionalisht në njësitë e ndryshme.

Për secilën njësi, pagesa juaj do të shpërndahet në mënyrën në vijim:

  1. Borxhe ¹
  2. Tatimi i vitit aktual, gjobat dhe interesi

Kjo domethënë që nëse bëni një pagesë e cila nuk mbulon si borxhet nga vitet e mëhershme ashtu edhe tatimin e vlerësuar për këtë vit për të gjitha njësitë tuaja, ju do të duhet të paguani një gjobë për pagesë të vonuar këtë vit!

Shembull: Pagesa nuk mbulon edhe tatimin edhe borxhet

Supozimet

Afati për pagesë kësti i parë: 30 Prill
Gjoba: 10% e tatimit të papaguar
Interesi: 0.65% e tatimit të papaguar për muaj

Dukagjini e ka marrë faturën me infomatat në vijim:
Kësti i parë: 20 €
Kësti i dytë: 20 €
Borxhet: 10 €

Ai paguan 20 € më 30 Prill.
Pagesa do të shpërndahet në mënyrën në vijim:

Shuma për t’u paguarShuma e paguarPapaguar
Borxhet10 €10 € 0 €
Kësti i parë20 € 10 € 10 €

Pasiqë kësti i parë nuk është paguar plotësisht, Gentriti do të duhet të paguaj si në vijim:

Gjobë 10% = 1 €
Interesi 0.65% = 6.5 cent për secilin muaj të vonesës së pagesës.


¹ Nëse keni borxhe nga disa vite, Pagesa do të shpërndahet në borxhe në mënyrë kronologjike. Kjo domethënë që pagesa së pari shpërndahet tek borxhet më të vjetra.

Copy link
Powered by Social Snap