Shuma për t’u paguar

Shumat për t’u paguar janë paraqitur qartësisht në faturë. Shuma totale për t’u paguar mund të përbëhet nga pjesë të ndryshme, si tatimi i vlerësuar, borxhet, gjobat dhe interesi. Ju lutemi mbani mend që çdo pagesë së pari mbulon borxhet.

Fatura juaj përmban pjesë të ndryshme që duhet t’i paguani. Çdo pagesë që bëni, së pari mbulon borxhet. Lexoni më shumë rreth shpërndarjes së pagesave këtu.

Fatura juaj mund të përbëhet nga shumat në vijim:

Totali i tatimit të vlerësuar

Kjo është hisja juaj e tatimit të vlerësuar për vitin aktual tatimor, për të gjitha pronat e përfshira në faturë. Kjo shumë do të jetë e njëjtë pavarësisht se kur është shtypur fatura.

Ju lutemi kontrolloni që të gjitha pronat (parcelat dhe objektet) të cilat i zotëroni apo posedoni në një komunë janë përfshirë në faturë. Për pronat në komuna të tjera, ju do të merrni një faturë tjetër nga komuna në fjalë.

Tatimi për t’u paguar

Kjo është pjesa e tatimit të vlerësuar të cilës ende nuk i ka kaluar afati për pagesë. Para datës për pagesë të këstit të parë, kjo shumë zakonisht është e njëjtë sikur totali i tatimit të vlerësuar.

Pas datës për pagesë, çdo shumë detyrimi, e cila është e papaguar do të konsiderohet borxh. Kjo shumë do të transferohet tek borxhet.

Nëse data për pagesë të këstit të parë nuk ka kaluar dhe shuma e “Tatimit për t’u paguar” është më e ulët se “Totali i tatimit të vlerësuar”, arsyeja për këtë mund të jetë që ju keni ndonjë parapagim nga vitet e mëhershme. Nëse është kështu, ne rekomandojmë që të kontaktoni zyrën tuaj komunale të tatimit në pronë për të marrë informata se çfarë shume duhet të paguani për të shmangur interesin dhe gjobat. Lexoni më shumë

Borxhet

Kjo është shuma totale e tatimeve tuaja të papaguara, gjobave dhe interesit. Ajo mund të përbëhet nga dy pjesë të ndara:

  • Tatim i papaguar, gjoba dhe interes nga vitet e mëhershme.
  • Tatim i papaguar, gjoba dhe interes për pagesë të vonuar këtë vit (nëse fatura është shtypur pas datës për pagesë).

Parapagim

Parapagimi është ndonjë pagesë që keni bërë para datës për pagesë të tatimit. Parapagimi mund të ndodh për arsye të ndryshme, për shembull: 

  • Keni paguar më tepër vitin e mëhershëm;
  • Keni përfituar nga ligji për falje të borxheve;
  • Keni paguar një këst plotësisht apo pjesërisht para datës për pagesë.

Nëse keni ndonjë shumë në këtë fushë, kjo domethënë që parapagimi juaj është më i madh se tatimi juaj total i vlerësuar. Nëse është kështu për ju, lexoni më shumë këtu.

Totali për t’u paguar

Shuma totale për t’u paguar është:

+ Tatimi për t’u paguar
+ Borxhet
= Totali për t’u paguar

Shuma totale për t’u paguar është e ndarë në 3 pjesë me data për pagesë të ndryshme. Ato të gjitha janë shfaqur në kutinë me ngjyra në faturë.

  1. Kësti i parë: Gjysma e tatimit të vlerësuar të këtij viti.
  2. Kësti i dytë: Gjysma e tatimit të vlerësuar të këtij viti.
  3. Borxhet: Të gjitha tatimet të cilave u ka kaluar afati për t’u paguar dhe të gjitha gjobat dhe interesi deri në datën e shtypjes së faturës.

E rëndësishme! Nëse pagesa juaj nuk mbulon shumën totale për pagesë (duke përfshirë borxhet), do të shtohen gjoba dhe interes. Lexoni më shumë se si shpërndahet pagesa këtu. 

Copy link
Powered by Social Snap