Shtyrja e pagesës

Në raste të veçanta, është e mundur të aplikoni për shtyrje të pagesës për dy vite pa vjelje të detyruar, gjoba dhe interes.

Nën rrethana të veçanta, është e mundshme që të shtyhet pagesa për tatimin tuaj në pronë. Për ta bërë këtë, duhet të vlej si në vijim:

  • Shtyrja vlen për një faturë specifike të tatimit.
  • Prona në fjalë është për banim primar tuajin.
  • Pagesa e tatimit do të shpiente në vështirësi të panevojshme për ju.
  • Ju mund të prezantoni dëshmi substanciale për të mbështetur vështirësitë tuaja.

Gjatë kohës së shtyrjes, nuk do të vlejnë si në vijim:

  • Vjelja e detyruar.
  • Gjobat për pagesë të vonuar.
  • Interes për pagesë të vonuar.

Shtyrja e pagesës mund të miratohet për maksimum dy vite, me mundësi të zgjatjes për dy vite tjera.

Nëse dëshironi të aplikoni për shtyrje të tatimit tuaj, ju duhet të dorëzoni formën për shtyrje të pagesës në komunën tuaj.

Copy link
Powered by Social Snap