Gjobat dhe interesi për vonesë të pagesës

Nëse vonoheni për pagesë, ju do të ngarkoheni me gjoba dhe interes.

Nëse vonoheni për pagesë, ju do të duhet të paguani:

  • Një gjobë prej 10% të tatimit të papaguar
  • Një interes prej 0.65% të tatimit të papaguar për secilin muaj të vonesës.

Për borxhe, interesi do të shtohet vazhdimisht për secilin muaj të ri të vonesës.

Supozimet

Totali i tatimit të vlerësuar: 60 €
Tatimi për t’u paguar 30 Prill: 30 €
Tatimi për t’u paguar 30 Shtator: 30 €
Norma e interesit: 0.65% mbi tatim të papaguar
Gjoba: 10% mbi tatim të papaguar

Në këtë shembull, kësti 1 është paguar më 30 Shtator, që është 5 muaj me vonesë. Interesi do të zbatohet për 5 muaj.

Llogaritja e gjobave dhe interesit:

Gjobat: 3.00 € (30 € * 10%)
Interesi: 1.00 € (30 € * 0.65% * 5 muaj)
Totali: 4.00 €

Tatimi për t’u paguar është 30 €, por për shkak të vonesës së pagesës, shuma për t’u paguar është 34 €. Mënyra se si llogariten gjobat dhe interesi janë treguar në këtë tabelë:

Interesi 0.65% mbi tatimin e papaguarGjoba 10% mbi tatimin e papaguar
Maj0.20 €3.00 €
Qershor0.20 €
Korrik0.20 €
Gusht0.20 €
Shtator0.20 €
TOTALI1.00 3.00 €

Totali i interesit dhe i gjobave është 4.00 €.

Supozimet

Totali i tatimit të vlerësuar: 60 € (i ndarë në 2 këste)
Tatimi për t’u paguar 30 Prill: 30 €
Tatimi për t’u paguar më 30 Shtator: 30 €
Norma e interesit: 0.65% mbi tatim të papaguar
Gjoba: 10% mbi tatim të papaguar

Në këtë shembull, këstet 1 dhe 2 janë paguar më 30 Dhjetor.

Llogaritja e gjobave dhe interesit:

Kësti 1:
Gjoba: 3.00 € (30 € * 10%)
Interesi: 1.60 € (30 € * 0.65% * 8 muaj)
Totali: 4.60 €

Kësti 2:
Gjoba 2: 3.00 € (30 € * 10%)
Interesi: 0.60 € (30 € * 0.65% * 3 muaj)
Totali: 3.60 €

Totali i kostos ekstra për vonesë të pagesave në këtë rast është 8.20 € (4.60 + 3.60).
Tatimi i vlerësuar është 60 €, por për shkak të vonesës në pagesë, borxhi deri në Dhjetor është 68.20 €.

Mënyra se si llogariten gjobat dhe interesi është treguar edhe në këtë tabelë:

Kësti1Kësti2
Gjoba 10%Interesi 0.65%Gjoba 10%Kamata 0.65%
Maj3.00 €0.20 €
Qershor0.20 €
Korrik0.20 €
Gusht0.20 €
Shtator0.20 €
Tetor0.20 €3.00 €0.20 €
Nëntor0.20 €0.20 €
Dhjetor0.20 €0.20 €
TOTALI3.00 €1.60 €3.00 €0.60 €

Totali i interesit dhe i gjobave është 8.20 €.

Copy link
Powered by Social Snap