Kur duhet të paguani

Ju lutemi mbani mend!

Për vitin 2020, dita e fundit për pagesë të këstit të parë është shtyrë për shkak të situatës me Covid-19 dhe problemeve me lëshim dhe shpërndarje të faturave të tatimit në pronë.

Dita e fundit për të paguar këstin e parë për vitin 2020: 30 Qershor  (në vend të 30 Prill).


Pagesa për tatimin e vlerësuar është ndarë në dy këste, të cilat duhet të paguhen më 30 Qershor dhe 30 Shtator. Borxhet duhet të paguhen menjëherë. Nëse pagesa juaj vonohet, ju do të duhet të paguani gjobë dhe interes.

Për të shmangur gjoba dhe interes, është e rëndësishme që të mos paguani më vonë se datat e caktuara për pagesë. Ato zakonisht janë:

  • Menjëherë – Borxhet
  • 30 Qershor – Kësti i parë
  • 30 Shtator  – Kësti i dytë

Nëse Ministria e Financave apo Komunat vendosin të lëshojnë faturën më vonë se 31 Janar, datat për pagesë për këstin e parë do të shtyhen përputhshmërisht. Ju gjithmonë mund të gjeni datat aktuale në faturë.

Nëse data për pagesë bie në fundjavë, afati për pagesë shtyhet deri në ditën e radhës të punës.

Nëse pagesa juaj vonohet, ju do të duhet të paguani:

  • Një gjobë prej 10% të tatimit të papaguar
  • Një interes prej 0,65% të tatimit të papaguar për secilin muaj të vonesës.

Paguani me kohë për të shmangur gjobat dhe interesin!