Zbritja e përgjithshme

Gjatë 4 viteve të para të implementimit të tatimit në tokë, të gjithë tatimpaguesit do të përfitojnë një zbritje të përgjithshme. Këtë zbritje do ta merrni automatikisht.

Implementimi i tatimit në tokë mund të çoj në rritje të lartë të papritur të pagesës së tatimit në pronë. Për të shmangur këtë, tatimi në tokë do të implementohet gradualisht. Kjo bëhet përmes zbatimit të një zbritje të përgjithshme. Gjatë përcaktimit të vlerës së taksueshme të një parcele, zbritja e përgjithshme bëhet nga vlera e vlerësuar sipas formulës në vijim:

Vlera e taksueshme = Vlera e vlerësuar – Zbritja e përgjithshme 

Zbritja e përgjithshme është një përqindje e caktuar e vlerës së vlerësuar. Madhësia e zbritjes zvogëlohet përgjatë viteve si në vijim.

Viti         Zbritja e përgjithshme

2019      80% e vlerës së vlerësuar
2020      60% e vlerës së vlerësuar
2021      40% e vlerës së vlerësuar
2022      20% e vlerës së vlerësuar

Nga 2023  Nuk ka zbritje të përgjithshme

Referenca ligjore: Neni 7 i Ligjit Nr. 06/L-005 Për Tatimin e Pronës së Paluajtshme

Vlerë e vlerësuar

Shembull

Rina zotëron një parcelë. Vlera e vlerësuar e parcelës është 45,000 € më 2018. Nëse vlera e vlerësuar nuk ndryshon gjatë viteve në vijim, zbritja e përgjithshme dhe vlera e tatueshme do të jenë si në vijim.

Vlera e vlerësuarZbritja e përgjithshmeVlera e tatueshme
201945,00036,0009,000
202045,00027,00018,000
202145,00018,00027,000
202245,0009,00036,000
202345,000045,000
Copy link
Powered by Social Snap