Vlera e tatueshme

Vlera e tatueshme e një prone është vlera e vlerësuar pas zbritjeve të aplikueshme. Ekzistojnë dy zbritje të mundshme:

Formula për vlerën e tatueshme është si në vijim

Për objekte që janë banim parësor:

Vlera e tatueshme për objekte për banim parësor = Vlera e vlerësuar – zbritja për banim parësor

Për objekte të tjera:

Vlera  e tatueshme për objekte të tjera = Vlera e vlerësuar

Për parcela:

Vlera e tatueshme për parcela = Vlera e vlerësuar – Zbritja e përgjithshme 

Nëse një njësi objekti ka një vlerë të vlerësuar nën 15,000 € zbritja e mbetur për banim parësor mund të aplikohet për parcelën.

Vlera që përdoret gjatë përcaktimit të vlerës së tatueshme është vlera e vlerësuar më 31 Dhjetor të vitit para vitit tatimor.

Copy link
Powered by Social Snap