Tatimi i vlerësuar

Tatimi që duhet të paguani çdo vit përcaktohet duke shumëzuar vlerën e tatueshme të pronës suaj me normën tatimore.të aplikueshme.

 Tatimi i vlerësuar = Vlera e tatueshme * Norma tatimore 

Tatimi i vlerësuar ndahet në dy këste. Data për pagesë për secilin këst është paraqitur në mënyrë të qartë në faturën tuaj.