Normat tatimore

Normat tatimore përcaktohen nga komunat dhe mund të dallojnë varësisht nga kategoria e pronës.

Kuvendi komunal cakton normat tatimore brenda niveleve të caktuara të rregulluara me ligj. Normat tatimore gjithashtu mund të dallojnë për parcelë dhe objekte brenda secilës kategori të pronës.

Ligji lejon që normat tatimore të dallojnë sipas tabelës në vijim:

Normat tatimore (% e vlerës së tatueshme)

ParcelatObjektet
Bujqësore0.15 – 0.50.15 – 0.5
Pyjore0.15 – 0.3
Rezidenciale0.15 – 10.15 – 1
Komerciale0.15 – 10.15 – 1
Industriale0.15 – 0.80.15 – 0.8

Gjeni normat tatimore për vitet 2020 dhe 2019 në një komunë specifike.

Normat tatimore për vitet paraprake