Rreth faturës

Nga viti 2019, ju do të pranoni vetëm një faturë të tatimit në pronë nga secila komunë. Fatura do të dërgohet në adresë të tatimpaguesit.

Fatura e tatimit në pronë do të përfshij të gjitha pronat (parcelat dhe objektet) të cilat i zotëroni ose posedoni në një komunë specifike. Nëse keni prona në shumë komuna, ju do të pranoni një faturë nga secila komunë. Ju lutemi kontrolloni që të gjitha pronat janë përfshirë në një faturë. Nëse jo – kontaktoni komunën tuaj

Të gjitha faturat do të dërgohen në adresë të tatimpaguesit, jo në adresë të secilës pronë.

Pasiqë të gjitha pronat në një komunë janë përfshirë në një faturë, ju do të duhet të paguani vetëm një komision në bankë.

Në adresën tuaj do të dërgohen  me sa vijon:

  • Fatura aktuale e cila është përmbledhje me shumën totale për t’u paguar për të gjitha pronat e përfshira në faturë
  • Një specifikim të tatimit të vlerësuar për secilën njësi të objektit ose parcelës. Ky specifikim tregon zbritjet e aplikueshme, vlerën e taksueshme, tatimin e llogaritur, normën e aplikueshme tatimore, etj. për njësinë specifike.

Në këtë specifikim ju gjithashtu do të shihni çfarëdo borhxi apo pagese avans që janë bërë për atë pronë specifike.

Nëse dëshironi  më shumë  informata,  ju mund të merrni me sa vijon nga shërbimi ynë elektronik “Shtyp faturën” apo nga komuna juaj:

  • Një Çertifikatë të Vlerës së Vlerësuar për të gjitha njësitë që janë vlerësuar më 2018 dhe më vonë.
  • Një specifikim të vlerës së vlerësuar për objektet e vlerësuara sipas legjislacionit të vjetër (për vitin 2020, kjo vlen objektet komerciale dhe industriale).
  • Një Specifikim të borxheve

Nëse shuma totale për t’u paguar është nën 3 euro, nuk do të lëshohet faturë.

Referenca ligjore: Neni 21 dhe 36 i Ligjit Nr. 06/L-005 Për Tatimin e Pronës së Paluajtshme

Copy link
Powered by Social Snap