Detyrimi për të paguar

Lexoni rreth detyrimit për të paguar dhe përjashtimet nga pagesa e tatimit në pronë.

Detyrimi për të paguar tatimin në pronë

Nëse zotëroni apo posedoni një pronë, ju jeni të obliguar të paguani tatimin në pronë. Tatimi imponohet në të gjitha pronat e paluajtshme përveç tokës së kultivuar bujqësore. Disa organizata dhe institucione janë të liruara nga pagesa e tatimit në pronë.

Tatimpaguesi përgjegjës

Një person i cili zotëron ose posedon një pronë është përgjegjës për të paguar tatimin në pronë.

Lirimet nga pagesa e tatimit në pronë

Toka e kultivuar bujqësore përjashtohet nga tatimi në pronë. Disa organizata dhe institucione janë të përjashtuara.

Copy link
Powered by Social Snap