A janë përfshirë të gjitha pronat tuaja në një faturë?

Sigurohuni që të gjitha objektet dhe parcelat që ju zotëroni  ose posedoni në komunën përkatëse të jenë të përfshira në Specifikimin e Detyrimeve Tatimore.

Ju do të pranoni një Faturë nga secila komunë ku keni pronë. Sigurohuni që të gjitha objektet dhe parcelat që ju zotëroni ose posedoni në komunën përkatëse të jenë të përfshira në Specifikimin e Detyrimeve Tatimore.

Nëse pronat tuaja nuk janë të përfshira në specifikimin e detyrimeve tatimore, mund të ketë katër arsye:

  • Nëse është parcelë bujqësore (këto nuk tatimohen ende)
  • Detyrimet totale tuaja tatimore në atë komunë specifike janë më pak se 3 €.
  • Komuna nuk e ka një adresë të saktë se ku të dërgohet Specifikimi për detyrimet tatimore. Kjo përbën posaqërisht rrezik për parcela pa objekte (ndërtesa).
  • Ju nuk jeni të regjistruar saktë si pronar/posedues i pronës.

Nëse pronat tuaja nuk janë të përfshira në specifikimin e detyrimeve tatimore, ju lutemi vizitoni zyrën tuaj të tatimit në pronë për të:

  • Marrë një specifikim (përveç nëse tatimi është nën 3 € ose ajo është parcelë bujqësore).
  • Regjistruar numrin tuaj personal për të gjitha pronat për të shmangur këtë problem në të ardhmen.
  • Regjistroheni si tatimpaguesi përgjegjës për pronën.

Kjo është shumë e rëndësishme, pasiqë ju jeni përgjegjës për të paguar tatimin për të gjitha pronat (parcelat dhe objektet) që i zotëroni apo posedoni. Gjobat dhe interesi do të ngarkohen mbi të gjitha tatimet e papaguara, pavarësisht nëse ju është dorëzuar fatura apo jo.

Copy link
Powered by Social Snap