A janë përfshirë të gjitha pronat tuaja në një faturë?

Është e rëndësishme të siguroheni që të merrni një specifikim të tatimit të vlerësuar për të gjitha pronat e juaja.

Ju duhet të pranoni një Faturë nga secila komunë ku keni një pronë. Këtë vit, fatura juaj duhet të përfshij një Specifikim të Tatimit të Vlerësuar për secilën parcelë dhe objekt që keni në komunë, përveç parcelave bujqësore.

Nëse nuk keni pranuar Specifikim të tatimit të vlerësuar për të gjitha pronat tuaja, mund të jenë katër arsye për këtë:

  • Nëse është parcelë bujqësore (këto nuk tatimohen deri më 2019 ose 2020)
  • Detyrimet totale tuaja tatimore në atë komunë specifike janë më pak se 3 €.
  • Komuna nuk e ka një adresë të saktë se ku të dërgohet Specifikimi i tatimit të vlerësuar. Kjo përbën posaqërisht rrezik për parcela pa objekte (ndërtesa).
  • Ju nuk jeni të regjistruar saktë si pronar/posedues i pronës.

Nëse nuk keni pranuar një specifikim për të gjitha parcelat dhe objektet tuaja, ju lutemi vizitoni zyrën tuaj të tatimit në pronë për të:

  • Marrë një specifikim (përveç nëse tatimi është nën 3 € ose ajo është parcelë bujqësore).
  • Regjistruar numrin tuaj personal për të gjitha pronat për të shmangur këtë problem në të ardhmen.
  • Regjistroheni si tatimpaguesi përgjegjës për pronën.

Kjo është shumë e rëndësishme, pasiqë ju jeni përgjegjës për të paguar tatimin për të gjitha pronat (parcelat dhe objektet) që i zotëroni apo posedoni. Gjobat dhe interesi do të ngarkohen mbi të gjitha tatimet e papaguara, pavarësisht nëse ju është dorëzuar fatura apo jo.

Copy link
Powered by Social Snap