Regjistrimi

Lexoni rreth asaj se çfarë informata regjistrohen në regjistrat e tatimit në pronë. Mësoni rreth klasifikimit të pronave në kategori të vlerës.

Regjistrat e tatimit në pronë

Regjistrat e tatimit në pronë përmbajnë informata rreth pronave dhe tatimpaguesve përgjegjës të cilat nevojiten për të kryer tatimim të saktë të tatimit në pronë…

Kategoria e vlerës

Të gjitha pronat janë klasifikuar në kategori të ndryshme të vlerës bazuar në atë se si shfrytëzohet prona. Kategoria e vlerës reflekton shfrytëzimin aktual të pronës tani…

Cilësia e njësisë së objektit

Gjendja e një objekti merret parasysh duke aplikuar një koeficient të gjendjes gjatë përcaktimit të vlerës së vlerësuar.

Copy link
Powered by Social Snap