Vushtrri

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i takon komunës së Vushtrrisë.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.


Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019
Kostoja totale e projektit
Ndërtimi i shtratit të lumit “Podranqa” vazhdim50,000 €
Zgjërimi i rrjetit të ujësjellsit50,000 €
Ndërtimi i parqeve5,000 €
Ndërtimi i rrugëve me kubëza betoni54,250 €
Kamerat në qytet dhe shkolla5,000 €
Asfaltimi i rrugëve në qytet66,474 €
Asfaltimi i rrugëve në fshatra118,000 €
Trotuare21,952 €
Kanalizim5,695 €
Sheshi “Ahmet Krasniqi”10,000 €
Rrugët e rendit të katërtë10,805 €
Ndërtimi i objekteve për rastet sociale60,000 €
Përkrahja e bizneseve39,547 €
Makina për lëvrimin e kopshteve13,431 €
Renovimi i stadionit “Ferki Aliu”43,574 €
Salla sportive50,000 €
Meremetimi i shkollave20,492 €
Ndërtimi i qerdhes së re8,869 €
TOTALI633,090 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Vushtrrisë.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve Vërrnicë10,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve Bequkë10,500.00 €
Asfaltimi i rrugëve Banjkë5,200.00 €
Asfaltimi i rrugës Vushtrri-Nakovc-Pestovë36,285.00 €
Asfaltimi i rrugëve Bukoshë21,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve Galicë5,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve Novolanë5,340.00 €
Ndërtimi i urës në fshatin Dobërllukë10,000.00 €
Ndërtimi i shtratit të lumit Podranqa-Sllatinë50,000.00 €
Platoja dhe gjelbrimi te banesat e bardha10,000.00 €
TOTALI:163,325.00 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Vushtrrisë.

Projektet e realizuara

Ndërtimi me kubza betoni I rrugëve lokale – faza e tretë33,750.27 €
Ndërtimi me kubza betoni I trotuarit ne fshatin Maxhunaj5,000.00 €
Ndërtimi urave ne lumin fsh. Smrekonicë , Studime ,lumi Podronqa dhe në fsh. Gojbulë5,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit fekale – faza e katërt126,221.29€
Ndërtimi dhe rregullimi i fushave sportive të shkollave në fsh. Pestovë, Novolan dhe Strofc14,000.00 €
Asfaltimi I shtatë rrugëve lokale75,749.63 €
Asfaltimi i rrugeve lokale88,822.91 €
UKUPNO:348,544.10€
Copy link
Powered by Social Snap