Ranillug

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Ranillugut.

  Projektet e realizuara

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Ranillugut.

  Projektet e realizuara

  Shënim: Në vitin 2017 nuk kishte asnjë financim dhe bashkë-financim të projekteve nga tatimi në pronë, sepse janë paguar nga granti i përgjithshëm dhe granti i donatorëve. Shuma e mbledhur 25.389,30 € do të shpenzohet në vitin 2018 për investimeve kapitale.
  Copy link
  Powered by Social Snap