Prizren

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

2018

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Prizrenit.

Buxheti i planifikuar për vitin 2018 2,150,000.00 €
Buxheti i realizuar në vitin 2018 2,196,722.46 €

Projektet e realizuara

Instalimi i ndriqimit publik dhe intervenimi ne ndriqimin ekzistues në Komunën e Prizrenit100,000.00€
Mirëmbajtja e rrugëve lokale të ndërtuara me elemente betoni, gurë granitit, gurë të prerë, gurë lumi natyral, kalldermë dhe ndërtimi i trotuarëve në komunën e Prizrenit150,000.00€
Ndërtimi me elemente betoni i rrugëve në fshatin Poslisht të Prizrenit50,000.00€
Rehabilitimi me asfalt i rrugëve në Komunën e Prizrenit100,000.00€
Mbjellja e fidaneve drunore – drunjë dekorativ në Komunën e Prizrenit150,000.00€
Ndërtimi i infrastruktures rrugore në lagjen Bajram Curri në Prizreni50,000.00 €
TOTALI:600,000.00€

2017

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Prizrenit.

Buxheti i planifikuar për vitin 2017 1,920,000.00 €
Buxheti i realizuar në vitin 2017 2,060,279.61 €

Projektet e realizuara

Grumbullimi, Transportimi dhe deponimi i mbeturinave 200,000.00€
Ndërtimi i rrugës, kanalizimit dhe ujësjellësit në rrugën Beteja e Pashtrikut50,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale dhe kanalizimit në fshatin Nashec20,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit fekal në Lubizhdë të Hasit – faza II50,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni në fshatin Romajë 50,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Malësi e Re30,000.00 €
Rregullimi i ujësjellësit në lagjet Dardanija, 2 Korriku dhe 11 Marsi50,000.00 €
Ndërtimi i rezervuarit të ujit të pijes në fshatin Gjonaj35,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni në fshatin Serbicë e Epërme24,389.60 €
TOTALI:509,389.60€