Prishtinë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Prishtinës.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbëruese dhe parqeve të qytetit1,300,000 €
Ndërtimi I parqeve rekreativo – sportive në katër (4) lagje të qytetit352,523 €
Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen “Perroi i Njelmët”200,000 €
Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjën ” Prishtina e re”220,000 €
Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriqimit publik286,579 €
Instalimet dhe renovimet e ngrohjes qendrore250,000 €
Rregullimi i oborreve  dhe rrethojave të shkollave240,318 €
Ndërtimi i  semaforëve dhe modernizimi i paisjeve të tjera për sigurinë në komunikacion149,576 €
Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjën ” Tasligje”262,919 €
Qendra për Autizëm200,000 €
TOTALI3,461,914 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Prishtinës.

Projektet e realizuara

Zgjerimi dhe modernizimi I rrjetit te ndriqimit publik154,851.00 €
Ndertimi i kanalzimit fekal dhe atmosferik rr.Fehmi Agani dhe Hajdar Dushi348,679.20 €
Ndertimi i disa rrugeve me kubeza betoni ne Veternik,Kalabri dhe Hajvali325,648.00 €
Ndertimi i rrugeve dhe kanalizimeve ne Bardhosh Bernic dhe Milevc356,499.74 €
Ndertimi i disa rrugeve ne fshatin Barileve324,457.38 €
Sanimi i dyshemes urbane te sheshit “Adem Jashari”311,853.00 €
Ndertimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca,Bedri Pejani & Andrea Gropa191,687.46 €
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugeve dhe vendbanimeve188,375.00 €
Nd.rrugeve ne lagjen Myrtaj,Bekaj,Bahtirovit dhe Nezirovit ne fshati Busi11,304.97 €
Ndertimi i infrastruktures ne disa rruge Sinidoll,Bardhosh,bernic dhe Kodra e Trimave ne Prishtine283,470.50 €
Ndertimi i disa rrugeve me kubeza betoni ne fshatin Prugovc329,112.15 €
Ndertimi i disa rrugeve ne lagjen Sofali279,471.68 €
Ndertimi i rruges Richard Holbrook Krahu 1-2470,047.05 €
Renovimi i garazhes se Trafikut Urban faza e II-te386,720.00 €
Rr.i rrugeve R.Maliqi,27Nentori dhe trafoja si dhe rregullimi i infrastruktures341,901.86 €
Ndertimi i disa rrugeve ne fshatin Trude375,501.30 €
ND.i rrugeve ne lagjen Myrtaj,Beka,Bahtirovit dhe Nezirovit ne F.Busi347,880.30 €
Nd.i rruges ne Prishtine-Sinidoll-Bernice e eperme-Bardhosh343,167.06 €
Nd.i rruges lidhese me rruget: Fatmir Sokoli,Vehap Shita dhe Tahir Zajmi186,721.76 €
Furnizim me makineri,paisje per bartjen e mbeturinave146,600.00 €
Rikonstruimi i rr.Ndue Perlleshi dhe Shaqir Igrishta163,190.00 €
Furnizimi me inventar per nevojat inst.shendetesor57,945.00 €
Furnizim me paisje mjeksore QKMF&QMU75,600.00 €
Riparimi dhe mirembajtja e ashensoreve115,789.35 €
Furnizim me makineri,paisje per bartjen e mbeturinave146,600.00 €
Inqizimet gjeodezike ne zonat tophane,kolovic dhe zona qender88,888.79 €
Renovimi i objekteve te trashegimise kulturore51,708.22 €
Furn.i biblotekes me artikuj te ndryshem49,901.00 €
Ndertimi I ed.fiz. Shk.Avni Rrustemi167,257.80 €
Furnizimi me inventar per shkolla76,890.00 €
Furnizimi me paisje dhe inventar per kuzh.qendror.70,964.98 €
Furnizimi I shkollave me rekuizita sportive74,480.00 €
Punet e parapara ne obj.qerdh.Kodra e Trimave94,222.00 €
Ndertimi I laboratorit SHMT 28 Nentori37,908.70 €
TOTALI:6,975,295.25€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Prishtinës.

Projektet e realizuara

Riparimi i objekteve të Bashkësive lokale113,174.00 €
Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali150,000.00 €
Rregullimi i rrugëve te objektet me banim social në Hajvali150,000.00 €
Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në Prugovc150,000.00 €
Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë150,000.00 €
Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin Iber Lepenc në Bërnicen e Poshtme87,192.51 €
Ndërtimi i kolektorit të lumit Prishtina dhe rruga mbi kolektor750,000.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në lagjet e reja399,563.41 €
Ndërtimi i stadionit të Prishtines – Bashkëfinancim960,908.00 €
Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriqimit publik291,758.00 €
Furnizimi me makineri, paisje dhe kamion për bartjen e mbeturinave 93,900.00 €
Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelberuese dhe parqeve të qytetit999,407.74 €
Projekt i bashkëfinancimit me ADA494,050.84 €
Inqizime Gjeodezike121,515.75 €
Paisje mjekësore për QKMF dhe QMU160,409.87 €
Blerja e dy autoambulancave për nevojat e QMU-së103,994.85 €
Renovime dhe Rindertime të objekteve shëndetësore169,976.39 €
Dekorimi i qytetit për festa 50,000.00 €
Ndërtimi i këndeve të lodrave për femijë në kryeqytet120,180.20 €
Ndërtimi i Çerdheve269,982.55 €
Ndërtimi i Shkollës fillore në lagjen Kalabria275,310.93 €
Ndërtimi i shkollës në Arbëri600,000.00 €
Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave299,996.05 €
TOTALI:6,961,321.09€
Copy link
Powered by Social Snap