Obiliq

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i takon komunës së Obiliqit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2020Kostoja totale e projektit
Shtruarja e rrugëve me zhavor10,000 €
Ndriçimi publik34,593 €
Rregullimi i kanalizimit në Obiliq2,860 €
Rregulimi i rrugëve rurale dhe trotuarëve 227,319 €
Rregullimi i parqeve në Obiliq49,506 €
 Rregullimi i fushave sportive 37,882 €
TOTALI362,160 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i takon komunës së Obiliqit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
 Shtruarja e rrugëve me zhavor18,254 €
 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal19,734 €
 Rregullimi dhe mirembajtja e rrugëve – Obiliq18,885 €
 Rreg. i varrezave dhe mirembajtja9,461 €
 Ndërtimi dhe mirem. e stacioneve te autobusit1,644 €
 Rregullimi i kanalizimeve në Obiliq74,123 €
 Asfaltimi i rrugëve rurale dhe trotuareve në Obiliq75,858 €
 Mbjellja e drunjëve në hapësira publike27,676 €
 Rregullimi dhe rritja e sipërfaqeve të gjelbëruaramb1,440 €
 Rregullimi i varrezave dhe mirembajtja4,552 €
 Rregullimi dhe mirembajtja e siperfaqeve të gjelbëruara39,822 €
 Rregullimi i parqeve në komunën e Obiliqit102,778 €
TOTALI394,227 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Obiliqit.

Projektet e realizuara

Shtruarja e rrugeve me zhavor30,000.00 €
Ndertimi dhe Mirembatja e Stacioneve të Qytetit25,000.00 €
Rregullimi dhe Mirembatja e Rrugëve Obiliq20,000.00 €
Rregullimi i Kanalizimit në Obiliq50,000.00 €
Asfaltimi i Rrugeve Rurale dhe Trotuarve në Obiliq110,622.00€
Rregullimi i Parqeve ne Komunen e Obiliqit20,000.00 €
Paisje Mjekesore për QKMF5,000.00 €
Inventar për QKMF5,000.00 €
Ndërtimi i Objektit në QKMF në Milloshevë20,000.00 €
Renovimi i objekteve në QKMF, AMF dhe QMF 10,000.00 €
Rregullimi i Fushave Sportive10,000.00 €
Ndërtimi dhe Rregullimi i Infrastrukturës Shkollore50,000.00 €
Renovimi i Shkollave dhe Blerja e Paisjeve40,000.00 €
Rregullimi dhe rritja e sipërfaqeve të gjelbruara, mbjellja e drunjëve30,000.00 €
Rregullimi i Varrezave dhe Mirëmbajtja10,000.00 €
TOTALI:435,622.00€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Obiliqit.

Projektet e realizuara

Shtruarja e rrugëve me zhavor 28,548.66 €
Asfaltim i rrugëve rurale dhe asfaltim në Obiliq86,695.10 €
Rregullim i parqeve dhe shesheve4,966.00 €
Rregullim i kanalizimit Obiliq73,370.10 €
Rregullim i varrezave8,137.20 €
Renovim i objektit të QKMF-së14,819.95 €
Renovim i shkollave dhe blerja e pajisjeve35,387.60 €
Renovim i infrastrukturës së shkollave45,326.17 €
TOTALI:297,250.78 €
Copy link
Powered by Social Snap