Obiliq

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

2018

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Obiliqit.

Projektet e realizuara

Shtruarja e rrugeve me zhavor30,000.00 €
Ndertimi dhe Mirembatja e Stacioneve të Qytetit25,000.00 €
Rregullimi dhe Mirembatja e Rrugëve Obiliq20,000.00 €
Rregullimi i Kanalizimit në Obiliq50,000.00 €
Asfaltimi i Rrugeve Rurale dhe Trotuarve në Obiliq110,622.00€
Rregullimi i Parqeve ne Komunen e Obiliqit20,000.00 €
Paisje Mjekesore për QKMF5,000.00 €
Inventar për QKMF5,000.00 €
Ndërtimi i Objektit në QKMF në Milloshevë20,000.00 €
Renovimi i objekteve në QKMF, AMF dhe QMF 10,000.00 €
Rregullimi i Fushave Sportive10,000.00 €
Ndërtimi dhe Rregullimi i Infrastrukturës Shkollore50,000.00 €
Renovimi i Shkollave dhe Blerja e Paisjeve40,000.00 €
Rregullimi dhe rritja e sipërfaqeve të gjelbruara, mbjellja e drunjëve30,000.00 €
Rregullimi i Varrezave dhe Mirëmbajtja10,000.00 €
TOTALI:435,622.00€

2017

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Obiliqit.

Projektet e realizuara

Shtruarja e rrugëve me zhavor 28,548.66 €
Asfaltim i rrugëve rurale dhe asfaltim në Obiliq86,695.10 €
Rregullim i parqeve dhe shesheve4,966.00 €
Rregullim i kanalizimit Obiliq73,370.10 €
Rregullim i varrezave8,137.20 €
Renovim i objektit të QKMF-së14,819.95 €
Renovim i shkollave dhe blerja e pajisjeve35,387.60 €
Renovim i infrastrukturës së shkollave45,326.17 €
TOTALI:297,250.78 €