Mitrovica e Jugut

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Mitrovicës së Jugut.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Lushtë10,000 €
Furnizimi, vendosja dhe mirëmbajtja e semaforëve20,000 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Pirq15,000 €
Ndërtimi, furnizimi dhe debllokimi i rrjetit të kanalizimit40,000 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bajgorë10,000 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Frashër65,000 €
Zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik45,000 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Mazhiq5,000 €
Ndërtimi i rrjetit të ujsjellësve, stacionit të pompimit, furnizimi me material40,000 €
Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugëve në fshatin Fushë Ibër40,000 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Suhodoll31,000 €
Shenjëzimi i rrugëve30,000 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koshtovë10,000 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vaganicë20,000 €
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e parqeve në hapësirat publike 40,000 €
TOTALI:421,000 €

Ne ju kërkojmë falje por për shkak të efekteve të Covid – 19 puna për raportimin e investimeve komunale është vonuar. Ne jemi duke punuar për të vënë informacionin në vend.

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Mitrovicës së Jugut.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kqiq85,741.16 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vinarc45,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bare49,995.43 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koshtovë30,728.10 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vaganicë58,643.00 €
Ndërtimi i rrugëve në Stan Tërg15,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Mazhiq10,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bajgorë50,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vllahi20,000.00 €
Asfaltimi, Rregullimi dhe Riparimi i rrugëve17,270.15 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Rahovë55,542.00 €
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësve, Stacionit39,981.21 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Tërrstenë15,516.41 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Frashër10,000.00 €
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vidimriq18,427.08 €
TOTALI:521,844.54

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Mitrovicës së Jugut.

Projektet e realizuara

Bashkëfinancim me donatorë të brendshëm dhe të jashtëm 434,230.56€
Asfaltimi, riparimi dhe rregullimi i rrugëve204,137.14€
Largimi i deponive të egra 59,996.18€
Ndërtimi dhe debllokimi i kanalizimit 79,980.00€
Ndërtimi dhe debllokimi i kanalizimit50,538.00€
TOTALI:828,881.88€

Copy link
Powered by Social Snap