Klinë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i takon komunës së Klinës.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Përshkrimi i projekteve të realizuara gjatë viti  2019Shuma
Ndërtimi i fushës ndihmëse të futbollit40,000 €
Ndërtimi i kanaleve të ujitjes30,000 €
Asf.rrugëve në fshtin Gjurgjevik i Vogël40,000 €
Asfaltim rrugëve  në fshat.Gjurgjevi i Madh20,000 €
Asfaltim rrugëve lokale në fshatin Qeskovë30,000 €
Asfaltimi rrugëve në fshat.Grabanicë dhe Dugajevë30,000 €
Asfaltimi i rrugëve në Shtupel35,000 €
Asfaltimi i rrugëve në fsha.Radulloc dhe Pataqan50,000 €
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Siqevë20,000 €
Asfltimi i rrugëve dhe trotuareve në Klinë (qytet)100,000 €
TOTALI395,000 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Klinës.

Projektet e realizuara

Asfaltim rrugëve lokale në fshatin Drenoc50,000.00 €
Asfaltim i rrugëve në Rastokë (Kpuz) 60,000.00 €
Asfaltim i rrugës në fshtin Kpuz Lagja e Lumajve50,000.00 €
Asfaltim i rrugëve lokale në fshatin Bokshiq,L.Fazliu30,000.00 €
Asfaltim i rrugëve lokale në fshatin Gllarevë70,000.00 €
Asfaltim i rrugës në fshatin Ujmirë40,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në Budisalc50,000.00 €
TOTALI:350,000.00€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Klinës.

Projektet e realizuara

Asfaltim i rrugës Kruz-Qeskovë50,000.00€
Asfaltim rruge në fshatin Jashanicë -Lagjja Myrtaj50,000.00€
Asfaltim rruge në Shtupel-Lagjja Bakajë40,000.00€
Kanale për ujitje Zllakuqan -Radullovc50,000.00€
Kanale për ujitje në Grabanicë dhe Zajm45,000.00€
Kanal për ujitje në fshatin Dollovë15,000.00€
Asfaltim rruge në fshatin Deiq10,000.00€
Asfaltim rrugësh në Qytet, rruga Bajram Rexhepi dhe Z.Gjidoda 20,000.00€
TOTALI:280,000.00€
Copy link
Powered by Social Snap