Kamenicë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Ne ju kërkojmë falje por për shkak të efekteve të Covid – 19 puna për raportimin e investimeve komunale është vonuar. Ne jemi duke punuar për të vënë informacionin në vend.

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Kamenicës.

Projektet e realizuara

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Kamenicës.

Projektet e realizuara

Mirëmbajtja dimër-verë e rrugëve, rrënimi i objekteve, sanimi i rrugëve44,795.00€
Rregullimi i hapësirave për gjelbrim25,000.00€
Rregullimi dhe mirëmbajtja e ndriqimit publik10,000.00€
Hartimi i planit Zhvillimor Komunal40,000.00€
TOTALI:119,795.00€
Copy link
Powered by Social Snap