Junik

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Junikut.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Ndërtimi i aneksit në objektin e komunës24,580 €
Furnizimi me kontinier për mbeturina 4,725 €
Rehabilitimi i rrugëve lokale 10,000 €
Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 6,109 €
Rregulli i hapësirave rekreative gjelbëruese rreth lumit Erenik6,237 €
Renovimi dhe furnizimi me pajisje i objektit të shkollës fillore “Edmond Hoxha”4,725 €
TOTALI56,376 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Junikut.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrjetit sekondar të ujërave të zeza5,000.00 €
Ndërtimi i kanaleve të ujitjes5,000.00 €
Hapja e rrugëve fushore2,400.00 €
Renovimi dhe furnizimi me pajisje i objekteve shkollore9,171.50 €
Asfaltimi i rrugëve lokale – faza II25,797.98 €
Ndërtimi i rrugës në lagjen Ganijaj17,406.74 €
TOTALI:64,776.22 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Junikut.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Qestaj Goqaj9,577.94 €
Ndërtimi i parkut në lagjen Arasha ( viti i dytë)2,000.00 €
Ndërtimi i Valavices3,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve lokale në komunën e Junikut25,000.00 €
TOTALI:39,577.94 €
Copy link
Powered by Social Snap