Hani i Elezit

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Hanit të Elezit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Kamion për mbeturina3,050 €
Ndërtimi i stadiumit të futbollit “Suad Brava”10,000 €
Kombibus për QKMF – Hani i Elezit15,000 €
Rregullimi i tereneve sportive 30,000 €
Asfaltimi i trotuarit për këmbësor nga Hani i Elezit – Uji i Thartë44,743 €
Shtrim me kubëza betoni në zonat rurale15,000 €
TOTALI117,793 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Hanit të Elezit.

Projektet e realizuara

Riparimi i Kompleksit të Varrezave të Dëshmorve12,450.13€
Regullimi i Prockes dhe Kanalizimit fekal në Fshatin Seçishtë20,000.00€
Fasadimi i çerdhes për fëmije20,000.00€
Asfaltimi i rrugës së varrezave të Lagjes së Re20,000.00€
Asfaltimi i trotuarit për këmbësorë nga Hani i Elezit – Uji i Thartë10,000.00€
Rregullimi i Rugicave në zonën Urbane16,351.00€
Rregulimi i Rrugicave Urbane rurale20,000.00€
Mbulimi i parkingut dhe rregullimi i Garazhës për automjetet zyrtare15,000.00€
TOTALI:133,801.13€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Hanit të Elezit.

Projektet e realizuara

Mbulimi i parkingut dhe rregullimi i garazhës për automjetet zyrtare10,000.00€
Blerja e kamionit për mbeturina dhe mjeteve tjera të nevojshme (traktorë, kamionetë, pajisje për pastrimin e borës)15,000.00€
Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të Hanit të Elezit (Gorancë, Krivenik, Paldenicë, Pustenik, Laç, Seçishtë, Meliq, Dimcë, Lagja e re, Uji i Thartë)5,000.00€
Rregullimi i parkingut të qytetit5,000.00€
Rregullimi i oborrit te SHFMU “Ilaz Thaçi” 4,588.01€
Ndërtimi i çerdhës për fëmijë40,000.00€
TOTALI:79,588.01€
Copy link
Powered by Social Snap