Gllogoc

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gllogocit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2020Kostoja totale e projektit
Rregullimi i shtratit të Lumit Drenica dhe Verbica2,120 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllanasellë dhe Godanc12,566 €
Asfaltimi i rrugës Tërsteniku I dhe II28,500 €
Hapja e kanaleve kulluese përgjatë rrugëve në Komunë120,120 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në Komoranin I, II, III, IV9,260 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në Arllat , Negroc dhe Gjergjicë29,715 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në Tersteniku I dhe II47,500 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në Dobroshec, Çikatovë e Vjetër 19,000 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në Gllanasellë dhe Godanc18,177 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në Llapushnik , Poterk dhe Vukovc19,000 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Shtuticë dhe Verboc28,348 €
Rehabilitimi dhe rikonstruimi I rrjetit të kanalizimeve në komunën e Drenasit26,972 €
Kanalizimi i ujrave të zeza në fshatin Gradicë , Likoshan18,882 €
TOTALI380,160.70 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gllogocit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Ndertimi i kolektoreve për grumbullimin e ujërave të zeza në Komunë280,000 €
Rregullimi i infrastrukturës: trotuar dhe ndriqim publik në Komunën e Drenasit50,000 €
Ndërtimi i infrastrukturës (asfaltimi dhe kubëzim), Drenas I,II, III dhe IV40,000 €
Infrastruktura në Komoran I, II, III dhe IV50,000 €
Ndërtimi i urave dhe tombinave30,000 €
Asfaltimi i rrugës Tërstenik I dhe II30,000 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Baicë, Krajkovë, Damanek30,000 €
Asfaltimi i rrugës Gradicë dhe Likoshan20,000 €
Asfaltimi Arllat, Negroc, Gjergjicë si dhe Bytyq30,000 €
Asfaltimi në fshatin Zabel i Ulët dhe i Upërm, Korroticë e Ulët dhe e Epërme30,000 €
TOTALI590,000 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gllogocit.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Gjergjicë40,648.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Shtrubullovë25,519.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Krajkovë34,368.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Komoran III60,608.50 €
Ndertimi i urave- Tombinave73,038.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Verboc34,530.00 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Baicë39,215.50 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Baicë29,521.00 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Shtuticë31,067.00 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Llapushnik22,941.41 €
TOTALI:391,456.41 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gllogocit.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në Komoran40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Godanc40,000.00 €
Ndërtimi i kapacitetit të ujësjellësit në Drenas40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Fushticë e Epërme 30,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Sankoc 40,000.00 €
Kanalizimi i ujrave të zeza në fshatin Baicë 30,000.00 €
Kanalizimi i ujrave të zeza në fshatin Gradicë 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Shtuticë 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Tërstenik 40,000.00 €
Asfaltimi në fshatin Korroticë e Ultë 40,000.00 €
TOTALI:380,000.00 €
Copy link
Powered by Social Snap