Gllogoc

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

2018

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gllogocit.

Buxheti i planifikuar për vitin 2018 390,000.00 €
Buxheti i realizuar në vitin 2018 468,232.89 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Gjergjicë40,648.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Shtrubullovë25,519.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Krajkovë34,368.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Komoran III60,608.50 €
Ndertimi i urave- Tombinave73,038.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Verboc34,530.00 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Baicë39,215.50 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Baicë29,521.00 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Shtuticë31,067.00 €
Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Llapushnik22,941.41 €
TOTALI:391,456.41 €

2017

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gllogocit.

Buxheti i planifikuar për vitin 2017 370,000.00 €
Buxheti i realizuar në vitin 2017 390,985.39 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në Komoran40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Godanc40,000.00 €
Ndërtimi i kapacitetit të ujësjellësit në Drenas40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Fushticë e Epërme 30,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Sankoc 40,000.00 €
Kanalizimi i ujrave të zeza në fshatin Baicë 30,000.00 €
Kanalizimi i ujrave të zeza në fshatin Gradicë 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Shtuticë 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Tërstenik 40,000.00 €
Asfaltimi në fshatin Korroticë e Ultë 40,000.00 €
TOTALI:380,000.00 €