Gjilan

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gjilanit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Livoç i Epërm – Asfaltimi i rrugëve 369,815 €
Livoç i ultë – Asfaltimi i rrugëve 466,026 €
Rr.Vëllezërit Gërvalla – rregullimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik185,983 €
Porodin – projekt i financuar nga DEMOS dhe Komuna – asfaltim i rrugëve/vlera e projektit në total: 570,521.53 €271,356 €
Trotuaret në lagjen Dardania 459,221 €
Rregullimi i kanalizimit fekal në rrugën Jonuz Tërstena (28 Nëntori) në bashkëfinancim me MAPL / vlera totale e projektit 77,423.92 €22,424 €
Furnizim me ujë të pijshëm – Pika kufitare Stanqiq33,461 €
Ndërtimi i katër urave në Karadak 109,583 €
TOTALI1,917,869 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gjilanit.

Projektet e realizuara

Rregullimi i shtratit të lumit ,,Mirusha” Faza e ll-të120,966.37 €
Kanalizimi në fshatin Bresalc60,000.00 €
Mirëmbajtaja dimërore e rrugëve50,000.00 €
Mirëmbajtja e ndriqimit publik 60,000.00 €
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal55,000.00 €
TOTALI:345,966.37 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gjilanit.

Realized Projects

Rregullimi i sheshit mbi lumin Mirusha 150,000.00 €
Rregullimi i Platos para Kuvendit Komunal 45,000.00 €
Rregullimi i Trotuareve në Komunën e Gjilanit 220,000.00 €
Rregullimi i Qerdhës Dardania II 220,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në Qytete dhe Fshatra 350,000.00 €
TOTALI: 985,000.00 €

Copy link
Powered by Social Snap