Gjilan

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

2018

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gjilanit.

Buxheti i planifikuar për vitin 2018 1,369,358.00 €
Buxheti i realizuar në vitin 2018 1,412,106.35 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i shtratit të lumit ,,Mirusha” Faza e ll-të120,966.37 €
Kanalizimi në fshatin Bresalc60,000.00 €
Mirëmbajtaja dimërore e rrugëve50,000.00 €
Mirëmbajtja e ndriqimit publik 60,000.00 €
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal55,000.00 €
TOTALI:345,966.37 €

2017

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gjilanit.

Buxheti i planifikuar për vitin 2018 1,490.390.00 €
Buxheti i realizuar në vitin 2018 1,437.764.23 €

Realized Projects

Rregullimi i sheshit mbi lumin Mirusha 150,000.00 €
Rregullimi i Platos para Kuvendit Komunal 45,000.00 €
Rregullimi i Trotuareve në Komunën e Gjilanit 220,000.00 €
Rregullimi i Qerdhës Dardania II 220,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në Qytete dhe Fshatra 350,000.00 €
TOTALI: 985,000.00 €