Gjakovë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gjakovës.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2020Kostoja totale e projektit
Digjitalizimi i administratës komunal50,000 €
Projektet e ndryshme kapitale me bashkëfinancim32,578 €
Asfaltimi i rrugës  në fshatin Raqë50,000 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës në fshatin Pnish  (Demjan)53,817 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugicave në fshatin Koronicë25,220 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës në fshatin Berkoc50,000 €
Ndërtimi dhe sanimi i urave24,534 €
Sanimi me kabëza graniti  (faza 2)50,000 €
Zgjerimi i linjës së ndriçimit publik49,942 €
Sanimi dhe ndërtimi i parqeve50,000 €
Pajimet dhe sinjalizimi i trafikut rrugorë  49,942.55 €
Rregullimi i shtratit të lumit Krena50,000 €
Ndërtimi dhe sanimi i rrugëve dhe trotuareve me kabëza19,943.46 €
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Bitesh77,800.05 €
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Drevish Shaqa100,000 €
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Luftetaret Nimanaj40,000 €
Asfaltimi i rrugëve ne fshatin Gerqinë77,300 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugëve në fshatin shishman45,000 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës Nikollë Doda70,000 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Rogovë50,000 €
Ndërtimi i rrugës në Rracaj – Rripaj40,000 €
Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në zonat rurale196,638 €
Sanimi i pendave dhe kanaleve të ujitjes në zonat rurale18,374 €
Ndërtimi i pendave të ujitjes në zonat rurale11,891.09 €
Shpella e qirave në Gërqinë (ndërtimi i rrugës dhe sinjalistikës rrugore)22,036.44 €
Ndërtimi i shtegut për ecje dhe çiklizëm Berkoc – Devë49,993.2 €
Shpronësime32,1288.13 €
Rilevimi i lagjes Senjak 1 dhe Orize 25,000 €
Harta zonale komunale dhe plani zhvillimor20,000 €
Renovimi i Pallatit të Kulturës Asim Vokshi15,000 €
Renovimi i muzeut etnografik5,000 €
Biblioteka Ibrahim Rugova5,781 €
Renovimi i palestrës sportive Shani Nushi5,748.96 €
Rregullime dhe mirëmbajtje e shkollave33,805.15 €
Ndërtimi i çerdheve në Has, Reka e Mirë dhe Reka40,697.89 €
TOTALI1,827,391 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gjakovës.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Ndërtimi Qarkores, vazhdimi i rrugës “Bujar Roka”3,580,435 €
Rivitalizimi i Urës së Shejtë & kanjoni, ndriçimi, shtigjet për ecje65,202 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës – Kontratë dy vjeqare – Pjesa e Katërt / Loti III-të, Ndërtimi – asfaltimi i rrugës në fshatin Cërmjan123,819 €
Ndërtimi i rrugës Babaj i Bokës (faza 1 – Rruga e Peshkut) – Kontratë                   dy vjeçare288,502 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës – Kontratë dy vjeçare  – Pjesa e katërt, Ndërtimi – asfaltimi i rrugës në fshatin Ramoc, Lagjia Hajdaraj 114,329 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës – Kontratë dy vjeçare, Pjesa e parë, Ndërtimi – asfaltimi i rrugës në fshatin Shishmon, Loti I-rë77,491 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës – Kontratë dy vjeçare – Pjesa e Dytë/ Lot IV-të 
Ndërtimi – asfaltimi i rrugëve “7 Gushti”, “Dedë Lleshi” dhe rruga e komunitetit minoritar
104,448 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës “Petro Nini Luarasi” segmenti 2 dhe 3189,223 €
Ndërtimi i qarkores së Gjakovës, (Loti I-rë)2,167,952 €
Renovimi / Rivitalizimi i sallës solemne në Pallatin e Kulturës “Asim Vokshi” Gjakovë, Loti I-rë22,796 €
TOTALI6,734,197 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gjakovës.

Projektet e realizuara

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gjakovës.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës “Bujar Roka” – Pjesa jugore e qytetit në Gjakovë.482,055.47 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës lokale Muhadër, Pnish, Ram.45,000.00 €
Ndërtimi – shtruarja me kubëza betoni e rrugës “Xheladin Nushi”.22,000.00 €
Ndërtimi – shtruarja me kubëza betoni e rrugës “Besim Beka”. 40,000.00 €
Ndërtimi dhe sanimi i rrugëve me kubëza betoni dhe graniti.196,974.60 €
Rruga Avni Rrustemi – kubëza20,000.00 €
Rruga Dedë Gjon Luli – kubëza15,000.00 €
Ndërtimi – shtruarja me kubëza betoni e rrugës “Gj. Fishta”. 19,999.20 €
Kubëzimi i rrugicave në fshatin Rogovë.39,999.60 €
Ndërtimi me kubëza betoni e rrugës “Martin Camaj”. 30,000.00 €
Ndërtimi , asfaltimi i rrugës Gjon Sereqi, Gjakovë.60,462.00 €
Rruga Muharrem Domi – asfalt38,523.25 €
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Zhabel99,901.13 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës lokale të fshatit Gërqinë79,999.79 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës në fshatin Ramoc-Korenicë130,266.00 €
Asfaltimi i rrugës Ymer Prizreni57,999.90 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës në fshatin Ponashec63,000.00 €
Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në zonat rurale41,700.80 €
Mirëmbajtja e pendave dhe kanaleve të ujitjes në zonat rurale28,511.27 €
Ndërtimi i shtigjeve këmbësore në Parkun e Qytetit48,827.10 €
Hapësira publike në lagjen Beqir, Kastr, Besim, Bistrazh, Fontana e Qytetit.37,662.74 €
TOTALI:1,597,882.85€
Copy link
Powered by Social Snap