Gjakovë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

2018

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gjakovës.

Projektet e realizuara

2017

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Gjakovës.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës “Bujar Roka” – Pjesa jugore e qytetit në Gjakovë.482,055.47 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës lokale Muhadër, Pnish, Ram.45,000.00 €
Ndërtimi – shtruarja me kubëza betoni e rrugës “Xheladin Nushi”.22,000.00 €
Ndërtimi – shtruarja me kubëza betoni e rrugës “Besim Beka”. 40,000.00 €
Ndërtimi dhe sanimi i rrugëve me kubëza betoni dhe graniti.196,974.60 €
Rruga Avni Rrustemi – kubëza20,000.00 €
Rruga Dedë Gjon Luli – kubëza15,000.00 €
Ndërtimi – shtruarja me kubëza betoni e rrugës “Gj. Fishta”. 19,999.20 €
Kubëzimi i rrugicave në fshatin Rogovë.39,999.60 €
Ndërtimi me kubëza betoni e rrugës “Martin Camaj”. 30,000.00 €
Ndërtimi , asfaltimi i rrugës Gjon Sereqi, Gjakovë.60,462.00 €
Rruga Muharrem Domi – asfalt38,523.25 €
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Zhabel99,901.13 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës lokale të fshatit Gërqinë79,999.79 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës në fshatin Ramoc-Korenicë130,266.00 €
Asfaltimi i rrugës Ymer Prizreni57,999.90 €
Ndërtimi – asfaltimi i rrugës në fshatin Ponashec63,000.00 €
Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në zonat rurale41,700.80 €
Mirëmbajtja e pendave dhe kanaleve të ujitjes në zonat rurale28,511.27 €
Ndërtimi i shtigjeve këmbësore në Parkun e Qytetit48,827.10 €
Hapësira publike në lagjen Beqir, Kastr, Besim, Bistrazh, Fontana e Qytetit.37,662.74 €
TOTALI:1,597,882.85€