Fushë Kosovë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Fushë Kosovës.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i parqeve,trotuarëve,këndit të lojërave dhe mbjellja e pemëve dekorative 179,661.05€
Rregullimi (zgjerimi) i parkut në pishat e Sllatinës së Vogël70,000.00€
Mbjellja e pemëve dekorative 100,000.00 €
Mirëmbajtja e investimeve (kanalizim,parqe,nxemje qëndrore, dhe infrastruktura rrugore)120,000,00€
Ndërtimi i kanalizimeve dhe ujësjellësve në Komunën e Fushë Kosovës 81,000.00€
Vendosja e ndriçimit publik dhe mirëmbajtja e tyre60,000.00€
Ndërtimi i rrugëve me zhavor 10,000.00 €
TOTALI:620,661.05€

Ne ju kërkojmë falje por për shkak të efekteve të Covid – 19 puna për raportimin e investimeve komunale është vonuar. Ne jemi duke punuar për të vënë informacionin në vend.

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Fushë Kosovës.

Projektet e realizuara

Asfaltimi në Fushë – Kosovë 198,520.83€
Rregullimi (zgjerimi) i parkut në pishat e Sllatinës së Vogël 100,000.00€
Mbjellja e pemëve dekorative 50,000.00 €
Mirëmbajtja e hapsirave publike, përkufizime, pastrimi, etj. 70,000,00€
Ndërtimi i kanalizimeve, ujësjellësve, në Komunën e Fushë Kosovës 130,000.00€
Bashkëfinancimi i projekteve 120,000.00€
Ndërtimi i rrugëve me zhavor 50,000.00 €
TOTALI:648,520.83€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Fushë Kosovës.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve në Fushë-Kosovë.100,000.00€
Asfaltimi në vendbanimet e ndryshme (M.Epërme, Vragoli, M.Poshtëme, Sllatinë, etj). 139,368.19€
Ndërtimi i kanalizimeve, ujësjellëseve në Komunën e Fushë Kosovës.130,000.00€
Mirëmbajtja e hapsirave publike, përkufizime, pastrim, etj.90,000.00 €
Mbjellja e pemëve dekorative.70,000.00 €
Ndërtimi i parqeve, trotuareve, këndi i lojërave.40,000.00 €
Vendosja e ndriçimit publik dhe mirëmbajtja e tyre.30,000.00 €
TOTALI:599,368.19€

Copy link
Powered by Social Snap