Deçan

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

2018

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Deçanit.

Buxheti i planifikuar për vitin 2018 230,000.00
Buxheti i realizuar në vitin 2018 197,772.60

Projektet e realizuara

Ndërtimi, hapja e rrugëve të reja në qytet50,000.00 €
Kanalizimi i ujërave të zeza – Strellc, Isniq, Lebushë, Dubovik, Prapaqan50,000.00 €
Rregullimi i lumenjëve (Penda e ujitjes Vranoc)10,000.00 €
Bashkëfinancim në investime me qytetarë80,000.00 €
Mirëmbajtje Investive (Renovimi i QMF-ve dhe AMF-ve)7,772.60 €
TOTALI:197,772.60€

2017

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Deçanit.

Buxheti i planifikuar për vitin 2017 279,000.00 €
Buxheti i realizuar në vitin 2017 180,347.79 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i sheshit dhe trotuareve – qendër Gramaçel17,210.50€
Mirëmbajtja e rrugëve lokale nëpër fshatra dhe lidhja e tyre me qytet75,531.70€
Hartimi i Projekteve – Hartat Zonale20,000.00€
Ndërtimi i rrugëve lokale – Pozhar20.000.00€
Vetura e Ndihmës së Shpjetë11,919.50€
Bashkëfinancim i projekteve bujqësore me donatorë19,986.50€
TOTALI:164,648.20€