Formë: Ankesë ndaj Faturës së Tatimit në Pronë

Ju duhet të shfrytëzoni këtë formë nëse në Faturën e tatimit në pronë gjeni ndonjë prej sa vijon:

  • Tatimpaguesi përgjegjës është i pasaktë.
  • Lirimi nga tatimi në pronë sipas nenit 10 të Ligjit të Tatimit në Pronë nuk është implementuar.
  • Vlera e tatimueshme është e pasaktë.
  • Norma tatimore është e pasaktë.
  • Gjobat në përputhje me nenin 35: 2-5 të Ligjit të Tatimit në pronë janë imponuar gabimisht.
  • Gabime tjera në regjistrin e tatimit në pronë, në të cilën është bazuar Fatura e Tatimit në Pronë.
  • Fatura e Tatimit në Pronë është në kundërshtim me dispozita tjera të Ligjit të Tatimit në Pronë apo Udhëzimet administrative.

Sigurohuni që ankesat tuaja të dorëzohen me kohë!