Data te rëndësishme

Ju lutemi mbani mend!

Për vitin 2020, dita e fundit për të dorëzuar një ankesë dhe për të paguar këstin e parë janë shtyrë për shkak të situatës me Covid-19 dhe problemeve me lëshim dhe shpërndarje të faturave të tatimit në pronë.

Dita e fundit për ankesa për vitin 2020: 31 Maj (në vend të 31 Mars).
Dita e fundit për të paguar këstin e parë për vitin 2020: 30 Qershor (në vend të 30 Prill).

31 Maj

Dita e fundit për ankesa për vitin 2020: 31 Maj (në vend të 31 Mars).

30 Qershor

Dita e fundit për të paguar këstin e parë për vitin 2020: 30 Qershor (në vend  të 30 Prill).

30 Shtator

Dita e fundit për të paguar këstin e dytë

30 Nëntor

Dita e fundit për të regjistruar banimin primar

30 ditë

Ju duhet të bëni regjistrimin brenda 30 ditëve nga:

Megjithatë, ndryshimet e shfrytëzimit dhe zgjerimeve të një prone duhet të regjistrohen më së voni deri më 30 Nëntor.

E rëndësishme! Mos rrezikoni gjoba! Sigurohuni që ju dhe prona juaj janë regjistruar saktë. Paguani me kohë për të shmangur gjobat dhe interesin për vonesë të pagesës.