Jetoni Jashtë?

Nëse e regjistroni pronën me numrin tuaj personal, ju mund të keni qasje në faturën tuaj përmes shërbimit tonë e-faturë. Çdokush që zotëron apo posedon një pronë në Kosovë është i obliguar të paguaj tatim në pronë. Nëse jetoni jashtë, mund të jetë e vështirë që të përmbushni obligimet e juaja me kohë. Lexoni më … Read more Jetoni Jashtë?

Çfarë përfitoni nga pagesa e tatimit në pronë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë shumë të rëndësishme për komunën tuaj. Ato shfrytëzohen për të përmirësuar jetën e përditshme për ju, familjen tuaj dhe komunitetin tuaj. Tatimi në pronë është një taksë komunale. Kjo domethënë që të hyrat nga tatimi në pronë shkojnë në buxhetin komunal. Kjo është një e hyrë e rëndësishme … Read more Çfarë përfitoni nga pagesa e tatimit në pronë

Shtyerja e datave

Për vitin 2019, data e fundit për ankesë është 31 Maj dhe datat për pagesë janë 28 Qershor dhe 30 Shtator. Lëshimi i faturave të tatimit në pronë për vitin 2019 është vonuar. Për t’u dhënë tatimpaguesve kohë të arsyeshme për ankesa dhe pagesë të këstit të parë, afatet janë shtyrë. Data e fundit për … Read more Shtyerja e datave

Të gjitha parcelat kanë një vlerë zyrtare të vlerësuar

Në 2019, ju do të merrni një Certifikatë të vlerës së vlerësuar për parcelën tuaj. Vlera e vlerësuar kryesisht do të përdoret si bazë për tatimin e pronës në tokë. Tatimi në tokë do të implementohet nga viti 2019. Tatimi do të bazohet në një vlerë zyrtare të vlerësuar e cila do të përcaktohet përmes … Read more Të gjitha parcelat kanë një vlerë zyrtare të vlerësuar

Lajmet më të rëndësishme sa i përket tatimit në pronë

Nga Janari 2019 zbatohen rregullore të reja sa i përket tatimit në pronë. Këto janë lajmet më të rëndësishme dhe disa gjëra që mund të duhet t’i bëni. Datat e reja të pagesës për tatim në pronë: 30 Prill dhe 30 Shtator sipas ligjit. Megjithatë, për vitin 2019 datat janë 28 Qershor dhe 30 Shtator. … Read more Lajmet më të rëndësishme sa i përket tatimit në pronë

Lajmet më të rëndësishme sa i përket tatimit në pronë

Nga Janari 2019 zbatohen rregullore të reja sa i përket tatimit në pronë. Këto janë lajmet më të rëndësishme dhe disa gjëra që mund të duhet t’i bëni. Datat e reja të pagesës për tatim në pronë: 30 Prill dhe 30 Shtator sipas ligjit. Megjithatë, datat për vitin 2019 janë 28 Qershor dhe 30 Shtator. Tatimi në … Read more Lajmet më të rëndësishme sa i përket tatimit në pronë

Regjistroni numrin tuaj personal

Duke regjistruar numrin tuaj personal në Regjistrat e tatimit në pronë, ju do të keni përfitime si mundësinë për të shfrytëzuar shërbimet elektronike dhe marrjen e vetëm një fature për të gjitha pronat në një komunë. Autoritetet e tatimit në pronë synojnë që të jenë moderne dhe efikase. Regjistrimi i numrit personal shpie në efikasitet … Read more Regjistroni numrin tuaj personal