Vlerësimi i përgjithshëm i pronave komerciale dhe industriale

Gjatë vitit 2020, është kryer një vlerësim i përgjithshëm për pronat në kategoritë komerciale dhe industriale (edhe objekte edhe parcela). Vlerat e reja të vlerësuara do të jenë bazë për vlerësimin e tatimit në pronë për vitin 2021.

Ju mund të shihni rezultatin e vlerësimit për pronën tuaj në Certifikatën e vlerës së vlerësuar. Ju mund t’a merrni Certifikatën tuaj on-line (nëse keni regjistruar pronat tuaja me numër personal) apo nga zyra komunale e tatimit në pronë

Copy link
Powered by Social Snap