Republika e Kosovës
Ministria e Financave
Departmenti i Tatimit në Pronë