<< Nazad

Žalbe Ako ste našli nešto da je nekorektno u vašem poreskom računu, imate pravo da se žalite.

Žalbu možete podneti u sledećim situacijama:

• Ako konstatujete da obračunata vrednost nije u skladu sa tržišnom cenom.
• ko ima grešaka u bazi podataka, na kojima se zasnivao račun , npr.:
              - kvadratura
              - Zona
              - Kvalitet izgradnje ( Odmah nakonzavršetka anketiranja )
• Ako je račun na bilo koji drugi način nekorektan.
Za više informacije gledajte zakon br.03/L-204 član 22

Postoje tri nivoa gde možete podneti žalbu i to:

1. Opštinskom odboru za žalbe protiv poreza na nepokretnu imovinu, u nastavku: Opštinskom odboru za žalbe;
2. Fiskalnoj diviziji Departmanu za administrativna pitanja Osnovnog suda u Pristini.
3. Vrhovnom sudu.

Zapamtite, žalba vas nikako ne oslobađa od plaćanja vaše poreske obaveze na imovinu! Ako je, nakon razmatranja, odluka donošena u vašu korist, vi ćete svakako biti nadoknađivani za višak plaćenog poreza i akumuliranu kamatu.


Žalba upućena opštinskom odboru Kad primite vašu fakturu i primetite neispravnosti, možete zahtevati ponovno razmatranje od Opštinsko odbora za žalbe. Za 2015. god. Zadnji dan za žalbe je 30 April.
Vaš pismeni zahtev dostavite kancelariji za porez na imovinu sa svim dokumentima za dokazivanje, kao što su:
• Građevinski plan/ crteži;
• Ugovor kupoprodaje.
Opštinski bord informiraće vas o svojoj odluci u roku od 60 dana po dobijanju vaše žalbe. Ako je odluka u vašu korist, u roku od 30 dana od dana donošenja odlike, bićete nadoknađeni za iznos poreza i akumulirane kamate. I nadoknada kamate iznosi 1% za svaki mesec.

Ako se ne slažete sa odlukom Opštinskog odbora za žalbe, možete se žaliti kod Nadležnog organa za razmatranje žalbe u MF, u roku od 30 dana od dana prijema odluke Opštinskog odbora.

Nadležni organ za razmatranje žalbi u Ministarstvu za Finansije Ako se ne slažete sa odlukom koju je doneo Opštinski odbor, možete podneti žalbu nadležnom organu koja se nalazi u MF u roku od trideset (30) dana, od dana prijema obaveštenja o odluci Opštinskog odbora.

Žalba upućena Vrhovnom sudu Ako se ne slažete sa odlukom nadležnog organa za razmatranje žalbei u MF, vi možete inicirati administrativni spor kod Vrhovnog suda, u roku od trideset (30) dana od dana prijema obaveštenja o odluci nadlenadležnog organa.

Nivo žalbe Ovo su ilostrovane Nivo žalbe opisane gore

1. Poslednji zakonski rok za podnošenje žalbe opštinskom odboru je 30 April

2 . Ako se ne slažete sa odlukom Opštinskog odbora za žalbe , vi možete se žaliti pri organa za razmatranje žalbe u MF, u roku od 30 dana od dana prijema odluke .

3 . Ako se ne slažete sa odlukom sa razmatranjem žalbe MF možete da uložite žalbu Vrhovnom sudu u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke