Ju jeni në: → Pejë


info

Pejë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Pejës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 900,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,083,998.28 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i kanaleve të ujitjes 145,000.00 €
Rregullimi i memorialit të pavarsisë 75,000.00 €
Rregullimi i urës Milet Bashqes 15,000.00 €
Rregullimi i rrugës Brigada Kosovare 76,385.85 €
Ndërtimi i kanalit të ujitjes Ali Hysvukaj 31,901.94 €
Afaltimi i rrugës në fshatin Kryshec 54,998.00 €
Hapja e rrugës në Lipë 30,000.00 €
Ndërtimi i aneks dhe renovimi i shkollave 292,000.00 €
Rregullimi dhe sinjalizimi i shtegut në fshatin Radac 39,999.00 €
TOTALI 760,284.79€2012

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 650,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 830,665.14 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në fshatin Treboviq 99,995.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Pavlan 44,546.85 €
Renovimi i shkollës Vaso Pashë Shkodrani 78,748.48 €
Renovimi i nxemjes në shkollën fillore Xhemajl Kada 45,000.00 €
Kanali i ujitjes në fshatin Qyshk 13,913.46 €
Kanali i ujitjes në fshatin Llabjan 14,975.90 €
Renovimi i fazës së dytë të shtëpisë së kulturës Pejë 50,812.40 €
Renovimi i teatrit Istref Begolli, Peje- faza dytë 44,638.00 €
Rregullimi i hapësirave rreth objekteve sportive 9,890.00 €
Rregullimi i objekteve dhe tereneve sportive 34,999.85 €
Renovimi i nxemjes në shkollën fillore Xhemajl Kada 45,000.00 €
Vazhdimi i punës në ndërtimin, aneks, shkolla fillore Deshmorët e Kombit 15,990.92 €
Riparimi i sallës edukatës fizike në shkollën fillore Asdreni 12,950.00 €
TOTALI 511,460.86 €2011

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 560,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 761,940.52 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i kanalit të ujitjes në fshatin Nabergjan 25,000.00 €
Rregullimi i kanalit të ujitjes në fshatin Terstenik 49,905.91 €
Ndërtimi i objektit të emergjencës 83,550.00 €
Rindërtimit i aneksit të ndërtesës së administratës 148,195.42 €
Mbrojtja e mjedisit të parku i vogël 19,000.00 €
Ndriqimi publik i rrugës Enver Hadri 13,896.00 €
Renovimi dhe ndaj ndërtimi i teatrit Istref Begolli 26,935.00 €
Renovimi i kulmit në Shtëpinë e Kulturës në Vitomericë 19,990.00 €
Rregullimi i Kino-teatrit Jusuf Gërvalla 24,224.80 €
Nxemja qëndrore dhe klimatizimi në Teatrin - Istref Begolli 30,000.00 €
Renovim në shkollën fillore Xhemajl Kada 90,000.00 €
Renovimi në shkollën fillore Ramiz Sadiku 33,562.30 €
Renovimi në shkollën fillore Ali Hadri 87,650.00 €
TOTALI 651,909.43 €2010

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 720,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 675,755.45 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në fshatin Ruhot 170,500.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Leshan 85,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Rashiq 60,000.00 €
Rregullimi i rrugës Drelaj-Koshutan B.T.Rugovë 157,500.00 €
Rregullimi i rrugës Rexhep Sokoli (B.T.Xhemajl Kada) 24,850.00 €
Rregullimi i rrugës Qajupi (B.T.Kapeshnicë) 27,717.00 €
Kubëzimi dhe ndërtimi i kanalizimit atmosferik ne ish. rrugën Rifat Burgjeviq 43,770.00 €
Aneks projekt kubëzimi rrugices afër rrugës Tahir Coli 19,862.00 €
TOTALI 589,199.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!