Ju jeni në: Investimet → Peje


info

Peje

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:2013


Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Pejës.

Të hyrat

2013: € 760,284.79
2012: € 511,460.86
2011: € 651,909.43
2010: € 589,199.00
2009: € 608,939


Projektet e realizuara ne vitin e kaluar

Rregullimi i kanaleve të ujitjes
145,000.00 €

Rregullimi i memorialit të pavarsisë
75,000.00 €

Rregullimi i urës Milet Bashqes
15,000.00 €

Rregullimi i rrugës Brigada Kosovare
76,385.85 €

Ndërtimi i kanalit te ujitjes Ali Hysvukaj
31,901.94 €

Afaltimi i rrugës në fshatin Kryshec
54,998.00 €

Hapja e rrugës në Lipë
30,000.00 €

Ndërtimi i aneks dhe renovimi i shkollave
292,000.00 €

Rregullimi dhe sinjalizimi i shtegut në fshatin Radac
39,999.00 €

TOTALI
760,284.79€
2012Projektet e realizuara ne vitin e kaluar

Asfaltimi i rrugës në fshatin Treboviq
99,995.00 €

Asfaltimi i rrugës në fshatin Pavlan
44,546.85 €

Renovimi i shkollës Vaso Pashë Shkodrani
78,748.48 €

Renovimi i nxemjes në shkollën fillore Xhemajl Kada
45,000.00 €

Kanali i ujitjes në fshatin Qyshk
13,913.46 €

Kanali i ujitjes në fshatin Llabjan
14,975.90 €

Renovimi i fazës së dytë të shtepisë kulturës Pejë
50,812.40 €

Renovimi i teatrit Istref Begolli, Peje- faza dytë
44,638.00 €

Rregullimi i hapsirave rreth objekteve sportive
9,890.00 €

Rregullimi i objekteve dhe tereneve sportive
34,999.85 €

Renovimi i nxemjes në shkollën fillore Xhemajl Kada
45,000.00 €

Vazhdimi i punës në ndërtimin, aneks, shkolla fillore Deshmorët e Kombit
15,990.92 €

Riparimi i sallës edukatës në shkollën fillore Asdreni
12,950.00 €

TOTALI
511,460.86 €
2011Projektet e realizuara ne vitin e kaluar

Rregullimi i kanilit të ujitjes në fshatin Nabergjan
25,000.00 €

Rregullimi i kanalit të ujitjes në fshatin Terstenik
49,905.91 €

Ndërtimi i objektit të emergjencës
83,550.00 €

Anex i rindërtimit të ndërtesës së administratës
148,195.42 €

Mbrojtja e mjedisit të parku të vogël
19,000.00 €

Ndriçimi publik i rrugës Enver Hadri
13,896.00 €

Renovimi dhe ndaj ndërtimi i teatrit Istref Begolli
26,935.00 €

Renovimi i kulmit Shtëpia e kulturës në Vitomericë
19,990.00 €

Rregullimi i Kino-teatrit Jusuf Gërvalla
24,224.80 €

Nxemja qëndrore dhe klimatizimi në Teatër - Istref Begolli
30,000.00 €

Renovim në shkollën fillore Xhemajl Kada
90,000.00 €

Renovimi në shkolla fillore Ramiz Sadiku
33,562.30 €

Renovimi në shkollën fillore Ali Hadri
87,650.00 €

TOTALI
651,909.43 €
2010Rezultatet e investimeve
Projektet e realizuara ne vitin e kaluar

Asfaltimi i rrugës në fshatin Ruhot
170,500.00 €

Asfaltimi i rrugës në fshatin Leshan
85,000.00 €

Asfaltimi i rrugës në fshatin Rashiq
60,000.00 €

Rregullimi i rrugës Drelaj-Koshutan B.T.Rugovë
157,500.00 €

Rregullimi i rrugës Rexhep Sokoli (B.T.Xhemajl Kada)
24,850.00 €

Rregullimi i rrugës Qajupi (B.T.Kapeshnicë)
27,717.00 €

Kubëzimi dhe ndërtimi i kanalizimit atmosferik ne ish. rrugën Rifat Burgjeviq
43,770.00 €

Aneks projekt kubëzimi rrugices afër rrugës Tahir Coli
19,862.00 €

TOTALI
589,199.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!