<< Kthehu prapa

Shkarkimet Këtu ju mund ti shkarkoni të gjitha në format tona që janë në dispozicion, pakot me informata dhe broshura. Ju gjithashtu mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në Pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Për të qenë në gjendje ti shkarkoni këto materiale, ju duhet ta keni të instaluar Adobe Acrobat.
Nëse ju nuk e keni atë, mund ta shkarkoni këtu.

Ligji i tatimit në pronë

Udhëzim administrativ Nr. 03/2011 Për mbledhjen dhe regjistrimin e informatave për pronën dhe tatimpagu Ky udhëzim administrativ ofron udhëzime dhe përcakton procedurën qe duhet të respektohet nga Komunat, gjatë procesit të regjistrimit të pronave të paluajtshme dhe sigurimit të informacionit të nevojshëm në lidhje me to, për qëllim të administrimit të tatimit në pronë.

PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË PRONËS SË PALUJTËSHME DHE STANDARDET E VLERSIMIT - UDHËZIMI ADMINISTRATIV 4/2011 Qëllimi i këtij udhëzimi administrativ është të prezantoj metodat e vlerësimit të pronës se paluajtshme dhe të identifikoj standardet për matje të saktë të vlerës..

UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR ANKESAT PËR TATIMIN NË PRONËN E PALUAJTSHME NR. 05/2011 Procedurat lidhur me ankesat mbi Tatimin në Pronën e paluajtshme
Ky udhëzim ju informon lidhur me procedurat e ankesave mbi tatimin në pronën

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 06/2011 PËR SHTYRJEN E PAGESËS SË TATIMIT NË PRONË Ky udhëzim administrativ përcakton :Rregullat dhe kushtet, në bazë te të cilave Komunat mund të lejojnë shtyrjen e pagesës së tatimit në pronë

Udhëzim administrativ nr. 07/2011 Mbi urdhëresat e ndalimit të shërbimeve komunale për detyrimin e pagesës së tatimit në pronë Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është që të definojë dhe përcaktojë shërbimet komunale të cilat komuna mund ti kushtëzojë tatimpaguesit për detyrimin e pagesës së tatimit në pronë.

UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 08/2011 Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave, kushteve dhe procedurës për te mbledhur tatimin në pronë.

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 09/2011 PËR HUMBJEN E TË DREJTËS MBI PRONËN Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave dhe procedurave që do të respektohen nga Komunat, për shitjen e pronës së konfiskuar.

Udhëzim administrativ nr. 10/2011 Organizimi dhe funksionimi i zyreve komunale të tatimit në pronë Qëllimi i këtij Udhëzimi është të siguroj se në komuna funksionojnë Zyret Komunale të Tatimit në Pronë (më tutje ZKTP), janë organizuar dhe kanë personel adekuat dhe burime tjera për të menaxhuar me tatimin në pronë për të ardhmen e paraparë.

Shkarkimet Këtu ju mund të shkarkoni të gjitha format që i kemi në dispozicion, fletëpalosjet dhe broshurat.
Ju mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Ju mund të gjeni matierale të ndryshme të renditura në dy kategori të ndryshme: Format dhe materialet informative dhe materiale ligjore.
Për të qenë në gjendje për ti shkarkuar këto materiale ju duhet Adobe Acrobat. Nëse nuk e keni, atë mund ta shkarkoni këtu.

Forma e ankesës Ky formular shërben në rast ankesash

Forma e shtyerjes së tatimit Ky formular shërben në rast kërkesash për shtyerje të afatit për pagesë të taksës.

FORMA PËR MBLEDHJEN E SHËNIMEVE TË PRONAVE DHE TATIMPAGUESVE

Udhëzues për tatimin në pronë Udhezuesi me te gjitha informacionet e nevojshme per nje tatimpagues: obligimet, te drejtat, denimet, kamatat, ankesat etj.

Rianketimi Kjo pako informatash dërgohet në pronën tuaj pak para se prona juaj të rianketohet. Këtu mund të gjeni informata bazike për rianketimin.

Posteri Tatimi në pronë - ndërton komunitetin tuaj

Posteri 2 Faleminderit

Posteri 3 Për të gjitha pyetjet që i keni, vizitoni web faqen e tatimit në pronë

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) - NR. 04/2015 PËR PROCEDURAT E FALJES SË BORXHEVE PUBLIKE

LIGJI Nr. 05/L-119 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 05/L-043

LIGJI Nr. 05/L-043 PËR FALJEN E BORXHEVE PUBLIKE

Raporti Tatimi në Pronë Janar-Qershor 2016-2017

Raporti Tatimi në Pronë Janar-Qershor 2016-2017

Deçan - Vlerat për metër katrorë

Gjakovë - Vlerat për metër katrorë

Gllogovc - Vlerat për metër katrorë

Gjilan - Vlerat për metër katrorë

Dragash - Vlerat për metër katrorë

Istog - Vlerat për metër katrorë

Kaçanik - Vlerat për metër katrorë

Klinë - Vlerat për metër katrorë

Fushë Kosovë - Vlerat për metër katrorë

Kamenicë - Vlerat për metër katrorë

Mitrovicë - Vlerat për metër katrorë

Lipjan - Vlerat për metër katrorë

Novo Bërde - Vlerat për metër katrorë

Obiliq - Vlerat për metër katrorë

Rahovëc - Vlerat për metër katrorë

Pejë - Vlerat për metër katrorë

Podujevë - Vlerat për metër katrorë

Prishtinë - Vlerat për metër katrorë

Prizeren - Vlerat për metër katrorë

Skënderaj - Vlerat për metër katrorë

Shtime - Vlerat për metër katrorë

Shtërpc - Vlerat për metër katrorë

Suharekë - Vlerat për metër katrorë

Ferizaj - Vlerat për metër katrorë

Viti - Vlerat për metër katrorë

Vushtri - Vlerat për metër katrorë

Malishevë - Vlerat për metër katrorë

Junik - Vlerat për metër katrorë

Mamushë - Vlerat për metër katrorë

Hani Elezit - Vlerat për metër katrorë

Deçan - Normat Tatimore

Gjakovë - Normat Tatimore

Gllogoc - Normat Tatimore

Gjilan - Normat Tatimore

Dragash - Normat Tatimore

Istog - Normat Tatimore

Kaçanik - Normat Tatimore

Klinë - Normat Tatimore

Fushë Kosovë - Normat Tatimore

Graçanicë - Vlerat për metër katrorë

Kamenicë - Normat Tatimore

Ranillug - Vlerat per meter katrore

Mitrovicë - Normat Tatimore

Lipjan - Normat Tatimore

Novobërdë - Normat Tatimore

Obiliq - Normat Tatimore

Rahovec - Normat Tatimore

Pejë - Normat Tatimore

Podujevë - Normat Tatimore

Prishtina - Normat Tatimore

Prizren - Normat Tatimore

Skënderaj - Normat Tatimore

Shtime - Normat Tatimore

Shtërpcë - Normat Tatimore

Suharekë - Normat Tatimore

Ferizaj - Normat Tatimore

Partesh - Vlerat per meter katrore

Viti - Normat Tatimore

Vushtrri - Normat Tatimore

Malishevë - Normat Tatimore

Junik - Normat Tatimore

Mamushë - Normat Tatimore

Hani i Elezit - Normat Tatimore

Graçanicë - Normat Tatimore

Ranillug - Normat Tatimore

Partesh - Normat Tatimore

Kllokot - Normat Tatimore

Kllokot -Vlera per meter katrore

Ligji per ndryshimin e ligjit per tatimin ne pronen e paluajteshme

Pagesa e Tatimit në Pronë (deri në Tetor 2014)

PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN DEÇAN , 2013

PASQYRA E TATIMIT NE PRONE - KOMUNA ,GJAKOVE 2013

PASQYRA E TATIMIT NE PRONE - KOMUNA GLLOGOVC , 2013

PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN, GJILAN 2013